ارزیابی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بتن های ژئوپلیمری

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1063-2018ICI (R2)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی دکتری عمران ، دانشگاه نوشیروانی، بابل، ایران
2استادیار گروه سازه و زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده
یکی از عوامل تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن، تولید بتن می باشد. در تولید مواد اولیه بتن و همچنین در هنگام تولید بتن گاز دی اکسید کربن تولید و منتشر می شود. بدیهی است که سیمان پرتلند یکی از پر مصرف‌ترین مصالح در ساخت و سازها است. اما با توجه به معایبی که در چرخه تولید و مصرف آن در بتن در محیط های مختلف وجود دارد میتوان از موادی بعنوان جایگزین آن استفاده نمود. ژئوپلیمر بعنوان یک راهکار علمی و عملی میتوان جایگزین مناسب برای سیمان های پرتلند باشد. بتن ژئوپلیمری بواسطه کاهش حجم ورودی دی اکسیدکربن به اتمسفر،کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی،کاهش تخریب محیط زیست را به دنبال دارد. استفاده از ضایعات صنعتی که خود نوعی از بازیافت به حساب آمده و دست اندازی به محیط زیست را کاهش می دهد، همه و همه در حفظ شرایط مطلوب طبیعی برای نسل های آینده می باشد. هدف از این مقاله با انجام آزمایش بر روی بتن ژئوپلیمری با مقاومت های مختلف به بررسی آلایندگی و همچنین قیمت بتن ژئوپلیمری نسبت به بقیه نمونه های بتن می باشد.که پس از بررسی نمونه ها به این نتیجه دست یافته ایم که بتن ژئو پلیمری آلایندگی کمتری نسبت به بتن معمولی و بتن ژئوپلیمری بازیافتی دارد. بتن ژئو پلیمری بازیافتی قیمت تمام شده کمتری نسبت به بتن معمولی و بتن ژئوپلیمری دارد. بتن ژئو پلیمری بازیافتی به دلیل استفاده از مصالح بازیافتی شاخص آلایندگی بیشتری نسبت به بتن ژئو پلیمری دارد. همچنین با افزایش مقاومت بتن، درصد آلایندگی بتن ژئوپلیمری به بتن معمولی بسیار است. با افزایش مقاومت نمونه ها تاثیر زیادی را بر روی افزایش آلایندگی و افزایش قیمت نمونه ها مشاهده می‌کنیم. همچنین با بررسی بر روی بلوک های ژئو پلیمری، بلوک ژئو پلیمری بازیافتی قیمت تمام شده کمتری نسبت به سایر بلوک ها دارد و این هم به دلیل استفاده از مصالح بازیافتی می باشد. بلوک های ژئوپلیمری هم به دلیل اینکه مصالح اولیه انها در طبیعت به فراوانی یافت می شود قیمت تمام شده کمتری نسبت به بقیه بلوک ها دارد. که با بررسی نتایج فوق به این نتیجه می رسیم که استفاده از بتن ژئوپلیمری برای حفظ و بقای محیط زیست بسیار مناسب تر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of carbon dioxide emissions in geopolitical concrete
Authors
Mazyar Gholami Rostam, Milad Jamali, Hossein Pahlavan
Abstract
One of the factors producing and releasing carbon dioxide gas is the production of concrete. In the production of concrete materials as well as in the production of carbon dioxide, carbon dioxide is produced and released. Certainly, Portland cement is one of the most expensive materials in construction. But due to the disadvantages that exist in the cycle of production and consumption in concrete in different environments, materials can be used as alternatives. Geopolymer can be a suitable alternative to Portland cement as a practical and practical solution. Geopolitical concrete leads to reduced environmental degradation by reducing the amount of carbon dioxide entering the atmosphere, reducing energy consumption and natural resources. The use of industrial waste that reduces the type of recycling itself and reduces environmental impact is all about keeping the natural conditions favorable for future generations. The purpose of this paper, by conducting experiments on various geopolitical concrete with different strengths, is to investigate the pollutant and also the price of geopolitical concrete compared to the rest of concrete samples. After examining the samples, we conclude that less geo-polymeric concrete Compared to conventional concrete and recycled geopolitical concrete. Recycled geo-polymer concrete has a lower finished cost than ordinary concrete and geopolitical concrete. Recycled Geo-Concrete Concrete due to the use of recycled materials has a higher emission index than geo-polymeric concrete. Also, with increasing concrete strength, the percentage of geopoliaric concrete contamination with ordinary concrete is high. By increasing the resistance of the samples, we see a great deal of influence on the increase of pollution and the increase in the price of the samples. Also, by examining geomagnetic blocks, the recovered geo-polymer block has a lower cost than other blocks, due to the use of recycled materials. Geopolitical blocks are also less costly than the rest of the blocks due to the fact that their primary materials are found in nature in abundance. By examining the above results, we conclude that the use of geopolitical concrete is much more suitable for conservation and survival of the environment.
Keywords
Geopolitical concrete, pollution, Environment