صحت سنجی روابط مقاومت خمشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن با سنگدانه بازیافتی بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1064-2018ICI (R1)
نویسندگان
1فوق دکترای سازه، دانشگاه اوکلاهمای آمریکا و استادیار دانشگاه شهاب دانش، ایران، قم
2دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران سازه، دانشگاه قم، ایران، قم
3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه شهاب دانش، ایران، قم
چکیده
استفاده از بتن با سنگدانه های بازیافتی سال های متمادی موضوع بسیاری از مطالعات بوده است. این مقاله مرور جامعی بر تحقیقات گذشته در زمینه مقاومت خمشی تیر بتن مسلح با سنگدانه های بازیافتی انجام داده است. همچنین این مقاله پارامترهایی نظیر درصد آرماتور طولی، مقاومت جاری شدن میلگرد، درصد جایگزینی سنگدانه بازیافتی، مقاومت فشاری بتن و ابعاد تیر بتن مسلح را مورد مطالعه قرار داده است. علاوه براین در انتها، نتایج آزمایش های مقاومت خمشی بتن خودتراکم با بانک داده های مقاومت خمشی بتن معمولی مورد مقایسه قرار گرفته است. جهت بررسی دقیق نتایج، از تحلیل های آماری (رگرسیون غیرخطی) جهت تعیین بهترین خط برازش شده و محدوده 95 درصد داده ها استفاده شده است. بررسی این نتایج نشان می دهد که روابط آیین نامه های آمریکا و اروپا برای بتن با سنگدانه بازیافتی به ترتیب 93 و 96 درصد محافظه کارانه می باشد (مقاومتی بیشتر از مقادیر محاسبه شده از روابط آیین نامه دارد). علاوه بر آن، تقریبا تمامی داده های بتن با سنگدانه بازیافتی در محدوده 95 درصد بانک داده های مقاومت خمشی بتن معمولی قرار دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Verification of flexural strengths' provisions of existing codes for recycle concrete aggregate
Authors
Mohammad Sadegh Mohaghegh Zadeh Davani Asl, Mahdi Arezoumandi, Mohsen Rasfijani, Omid Mobargha
Abstract
Using recycled aggregate concrete (RAC) has been the subject of many studies for years. A comprehensive literature review on flexural strength of RAC is presented. In addition, databases are created for flexural strength of RAC in order to lead to changes or acceptance in design codes and standards’ provisions. These data were compared with the American and European standards provisions. Results of this study show that existing code provisions are conservative for 93% and 96% for ACI 318 and EC 2,respectively. In addition, results also compred with conventional concrete flexural database. Almost all of the RAC flexural data are within 95% bound of conventional concrete flexural data. Furthermore, RAC beams showed lower cracking moments and wider cracks compared to conventional concrete beams.
Keywords
Flexural Strength, Recycled aggregate concrete, Conventional concrete