بررسی خواص بتن حاوی آب مغناطیسی و ترکیب زئولیت و دوده سیلیس در حالت تازه و سخت شده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (709.91 K)
کد مقاله : 1066-2018ICI (R3)
نویسندگان
استادیار
چکیده
در سال های اخیر آزمایشات موفقی در مورد تکنولوژی مغناطیسی در صنعت ساختمان صورت گرفته است . که در مقوله مقاوم سازی و مهندسی ارزش در صنعت ساختمان حائز اهمیت است ، در بعضی مقوله ها در تولید بتن و دیگر مواد ساختاری ، کمبود آب شیرین ، وجود دارد و مشاهدات و تجربیات در این سالها نشان می دهد که سیستم های مغناطیسی به ما اجازه استفاده از آب شور و حتی آب دریا را می دهد.
امروزه آب مغناطیسی در زمینه های مختلفی مانند کشاورزی ، بهداشت و درمان ، ساخت و ساز و صنایع نفتی بکار می رود. در این تحقیق به ارزیابی و مقایسه آزمایشگاهی بتن حاوی آب مغناطیسی و آب معمولی بهمراه نسبت های مختلف دوده سیلس و زئولیت پرداخته خواهد شد ؛ همچنین آزمایش های بتن در حالت سخت شده شامل مقاومت فشاری ، مقاومت کششی ، مقاومت الکتریکی ، مدول الاستیسیته و جذب آب بررسی خواهد شد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of the Properties of Concrete Containing Magnetic Water and the Composition of Zeolite and Silica Fume in a New and Hard Condition
Authors
javad pourshafeh langaroudi, seyed yasin moosavi
Abstract
In recent years, successful experiments have been carried out on magnetic technology in the building industry, Which is important in the field of the Strengthening and engineering value in the building industry.
In some field of Concrete manufacturing, there is a shortage of fresh water in the production of concrete and other structural materials. Observations and experiences in these years show that magnetic systems allow us to use salt water and even seawater.
nowadays, magnetic water is used in various fields such as agriculture, health, construction, and petroleum industries.
In this thesis, Laboratory evaluation of Concrete Containing Magnetic Water and ordinaly water with various proportions of Silica Fume and zeolite will be paid.
Also, concrete tests in hardened conditions including compressive strength, tensile strength, electrical resistance, elastic modulus and water absorption will be investigated.
Keywords
Magnetic Water, zeolite, compressive strength, Electrical Resistance, elastic modulus