بررسی تأثیر ضایعات نماهای کامپوزیتی آلومینیومی بر خواص مکانیکی بتن ریز دانه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1073-2018ICI (R1)
نویسندگان
چکیده
گسترش صنعت ساخت و ساز در جهان سبب گردید تا به موازات آن تولید ورق های کامپوزیتی در جهان نیز رو به افزایش باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ضایعات نماهای کامپوزیتی آلومینیومی بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه می باشد. بدین منظور از 4 طرح اختلاط بتن ریز دانه با دو نسبت آب به سیمان 4/0 و 5/0 و دو عیار سیمان متفاوت استفاده شده است. ابعاد نمونه های فشاری که از قالب مکعبی 15*15*15 سانتی متری و نمونه های کششی از قالب استوانه ای 30*15 سانتی متری انتخاب شده است. ضایعات کامپوزیت آلومینیوم جایگزین 10% ، 20% و30% از حجم ماسه هر طرح شده و مقاومت فشاری نمونه ها در سنین 7 و 28 روزه و مقاومت کششی در سن 28 روزه اندازه گیری شده است. نتایج نشان میدهد که جایگزین کردن ماسه با ضایعات کامپوزیت آلومینیوم در درصدهای حجمی مختلف باعث کاهش بیش از 50 درصد در مقاومت فشاری 7 و 28 روزه بتن ریزدانه میگردد. نسبت مقاومت فشاری 7 روزه به 28 روزه بتن با افزایش حجم ضایعات کامپوزیت آلومینیوم در بتن، افزایش می یابد. همچنین مقاومت کششی طرح ها با جایگزینی ماسه با ضایعات کامپوزیت آلومینیوم در درصدهای مختلف حجمی کاهش می یابد. جایگزین نمودن ضایعات کامپوزیت آلومینیوم با ماسه باعث کاهش وزن مخصوص بتن و سبکتر شدن آن میگردد که این امر به علت واکنش آلومینیوم با ملات سیمان و در نتیجه تولید بتن حباب دار می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
EFFECT OF COMPOSITE ALUMINUM WASTE ON MECHANICAL PROPERTIES OF FINE- GARINED CONCRETE
Authors
davod ghaedian rounizi
Abstract
Developing of the construction industry in the world has led to an increase in the production of composite sheets in the world. The purpose of this study was to investigate the effect of aluminum composite facade lesions on the mechanical properties of fine concrete. For this purpose, four concrete mixing plans with two cement ratios of 0.4, 0.5 and two cements of different cements have been used. Dimensions of compression samples selected from 15 * 15 * 15 cm cubic molds and tensile samples of 30 * 15 cm cylindrical mold. 10%, 20% and 30% Aluminum composite wastes is replaced of the sand volume of each plot and the compressive strength of the specimens was measured at the age of 7 and 28 days and the tensile strength at 28 days of age. The results show that replacing sand with aluminum composite wastes in different volumetric percentages reduces more than 50% in compressive strength of 7 and 28 days of fine concrete. The compressive strength ratio of 7 days to 28 days of concrete increases with increasing volume of aluminum composite wastes in concrete. The tensile strength of the designs is also reduced by replacing the sand with the aluminum composite waste in various volumetric percentages. Replacing aluminum composite wastes with sand reduces the concrete's specific gravity and makes it lighter, due to the reaction of aluminum with cement mortar and thus the production of bubble concrete.
Keywords
Waste, Aluminum Composite Sheet, Compressive and Tensile Strength, Specific Gravity, Bubble Concrete