بررسی اقتصادی اثر افزایش مقاومت بتن در ساختمان های بتنی با شکل پذیری ویژه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1078-2018ICI (R1)
نویسندگان
بخش عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابرکوه، ایران
چکیده
با عنایت به اینکه آیین نامه های زلزله روز به روز ضوابط سختگیرانه تری در جهت طراحی لرزهای اعمال می کنند این امر باعث افزایش هرچه بیشتر ابعاد المانهای تیر و ستون در سازه های بتن آرمه ای می شود که به نوبه خود تاثیر منفی در ساختار معماری ساختمان خواهد داشت. اگرچه افزایش مقاومت فشاری بتن تا حدودی باعث کاهش این ابعاد میشود اما محدودیت هایی از لحاظ اقتصادی نیز وجود دارد در این تحقیق به تعداد سه عدد ساختمان بتن آرمه از سه طبقه، هفت طبقه، دوازده طبقه مدل سازی شده، همچنین برای هر یک از مدلها مقاومت فشاری بتن از 250 ،300 ،350 ،400 ،500 مگاپاسکال تغییر داده شده و مطابق با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و آیین نامه بتن آبا و مقررات ملی ساختمان تحلیل و طراحی و بهینه سازی شده است سپس هزینه ساخت هر کدام از مدلها بر مبنای آرماتور خاموت ستون، آرماتور طولی ستون، آرماتور خاموت تیرها، آرماتور تقویتی تیرها، آرماتور طولی تیرها، حجم بتن مصرفی، تناژ آرماتور مصرفی، هزینه بتن مصرفی، هزینه میلگردهای کل، هزینه کل با استفاده از نرم افزارهای etabs mate ، etabs استخراج
و در نهایت تحلیل حساسیت برای هر کدام از موارد ذکر شده بررسی و مقایسه شده است. این تحقیق نشان می دهد بتن های با مقاومت 250 برای ساختمان سه طبقه، 350 برای ساختمان های 7 طبقه و 300 برای ساختمان های 12 طبقه باعث هرچه اقتصادیتر شدن ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی با
شکل پذیری ویژه خواهد گردید که رسیدن به این تراز مقاومت به اهتمام مسئولان و پژوهشگران در زمینه ی تکنولوژی بتن نیاز دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Economic Analysis Effect of Increasing the Strength of Concrete in Concrete Buildings with Special Ductility
Authors
mohammad ali nouroozi, davod ghaedian rounizi
Abstract
Given the fact that earthquake regulations increasingly apply more serious criteria for seismic design, this increases the dimension of elements of the beam and column in reinforced concrete structures, which in turn has a negative effect on the structure of the building architecture Will have. Although the increase in compressive strength of concrete reduces these dimensions to some extent, but there are some economical limitations. In this research, three concrete structures of three, seven and twelve floors were modeled, and also for each model The compressive strength of the concrete has been changed from 250, 300, 350, 400, 500 MPa and, according to the fourth edition of 2800th regulation, Aba Beton regulation and the National building rules, have been analyzed and designed and optimized. Then, the cost of constructing each model is based on Column reinforcement base, Column longitudinal reinforcement, Cramped beam reinforcement, Armature reinforcement beams, Longitudinal reinforcement beams, Volume Finally, the sensitivity analysis for each of the mentioned cases is investigated and compared. The research shows that concrete with 250-strong resistance to a three-story building, 350 for 7-storey buildings and 300 for 12-story buildings make concrete building with Flexible Frame system more economical. So, obtaining to the mentioned point, needs researchers and authorites attention in the field of concrete technology
Keywords
Reinforced Concrete Building, Concrete Compressive Strength, Construction Cost, Optimization