بررسی تأثیر جایگزینی قسمتی از مواد افزودنی معدنی با پودر شیشه بر خواص مکانیکی و کارایی بتن خود تراکم (SCC)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1080-2018ICI (R1)
نویسندگان
بخش عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابرکوه، ایران
چکیده
بتن خودتراکم از جمله عوامل مهم پیشرفت در تکنولوژی بتن به‌شمار می‌رود و در سالهای اخیر استفاده از آن به میزان چشمگیری افزایش یافته است. روانی و کارایی بالا و همچنین عدم نیاز به هرگونه لرزاندن مکانیکی جهت تراکم ، عامل اصلی محبوبیت این نوع بتن می‌باشد. از سوی دیگر در عصر حاضر، وجود مواد زاید حاصل از فرایندهای مختلف فیزیکی و شیمیایی، یکی از معضلات مهم کشورهای صنعتی و درحال توسعه می باشد. بطری شیشه‌ای که امروز دور انداخته می‌شود تا ۱۰۰۰ سال دیگر هم به صورت زباله در روی زمین قرار دارد. برای تولید شیشه باید مقدار زیادی شن و ماسه از زمین استخراج شود که این کار مستلزم صرف مقدار زیادی انرژی و آب است. به همین دلیل بازیافت شیشه وجایگزینی آن به عنوان یکی از مهمترین چالش های عصر حاضر می باشد. دراین تحقیق آزمایشگاهی باجایگزینی پودرشیشه با مواد افزودنی معدنی با درصدهای 50،30 و70 نمونه ی مبنا ،تاثیر آن را برروی خواص بتن تازه خود تراکم و همچنین خصوصیات مقاومت (هفت و بیست و هشت روزه ) بتن خود تراکم سخت شده را مورد بررسی قرار می دهیم. در این پژوهش برای اندازه گیری روانی و کارایی بتن تازه، قیف V، جعبه L و آزمایشهای جریان اسلامپ در همه طرح ها مورد سنجش قرار میگیرند. برای بررسی مقاومت فشاری 7و 28 روزه سه نمونه مکعبی به ابعاد (10*10 ) سانتیمتر برای هر طرح ساخته و تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که با جایگزینی پودر شیشه تا 30 درصد شاهد افزایش89 درصدی مقاومت 28 روزه و در نسبت های 50 و70 درصد شاهد کاهش مقاومت 28 روزه نمونه ها نسبت به مقاومت طرح مبنا می باشیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of The Effect of The Part of Mineral admixture With Glass Powder On the Mechanical and effeciency of SCC
Authors
davod ghaedian rounizi, javad kashef
Abstract
Self-compacting concrete advances is the most important factor in concrete technology, and in recent years the use of it has increased dramatically. Fluidity and high performance as well as the need for any mechanical vibration density is the main factor for popularity of this type of concrete. On the other hand, nowadays the presence of waste materials resulting from different physical and chemical process is one of the significant problems of industrial and developing countries. For the manufacture of glass have plenty of sand to be extracted from the earth that it takes much A lot of energy and water. In this laboratory research glass powder replace with 30, 50, 70 percentage mineral additives (as a base sample) and study on the effects of it on fresh concrete self- compacting properties as well as SCC resistance that is 7 and 28 days. In this study study, For Fluidity and effeciency measurement of fresh concrete,V bunker, L box and slump testing is evaluated.To search for 7 and 28 day compressive strength cube three samples are provide (10 x 10 cm) and were tested for each project. The results showed that by replacing the glass powder up to 30% the 28- days strength increased by 89% and for 50% and 70% ratios , 28-days strength of specimens decreased in comparison with basic strength.
Keywords
self-compacting concrete, concrete effeciency, glass powder, replacement percentage, compressive strength