بررسی تاثیر کمک ساینده‌های معدنی بر قابلیت خردایش سیمان و مقاومت فشاری بتن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1087-2018ICI (R2)
نویسندگان
1استادیار گروه معدن دانشگاه ارومیه
2دانشیار گروه معدن دانشگاه ارومیه
چکیده
کمک ساینده های معدنی مورد استفاده در خردایش کلینکر سیمان، تاثیر چشمگیری بر راندمان فرایند آسیاکنی، کاهش انرژی مصرفی، صرفه جویی در زمان، افزایش ظرفیت تولید ، بهبود خواص سیمان و بتن حاصل از آن و کاهش هزینه ها ... دارند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوع و مقدار کمک ساینده ها بر خردایش سیمان و مقاومت فشاری بتن است. بدین منظور نمونه هایی از ترکیب کلینکر سیمان با کمک ساینده های معدنی پوزولان، پرلیت، پومیس و همچنین کمک ساینده-های آلی (با درصدهای متفاوت وزنی) تهیه و عدد بلین آنها اندازه گیری گردید. سپس با ساخت بلوک‌های بتنی در شرایط ثابت ترکیب آب و سنگدانه و ترکیب های متفاوت سیمان، بر روی آنها آزمایش تعیین مقاومت فشاری در سنین مختلف 2، 3، 7 و 28 روزه انجام گرفته است. در تمامی حالات، استفاده از کمک ساینده ها موجب افزایش عدد بلین (درجه نرمی سیمان) شده است. استفاده از کمک ساینده در سنین 2 و 3 روزه بتن موجب کاهش مقاومت فشاری آن شده است. با گذشت زمان مقاومت فشاری بتن حاوی کمک ساینده های مختلف افزایش یافته است. ترکیب 15 درصد وزنی پوزولان، 85 درصد کلینکر، 4 درصد گچ و 3 گرم کمک ساینده آلی، بهینه ترین ترکیب کلینکر سیمان بوده که موجب کمترین افت مقاومت نسبت به سایر حالات شده است. در این حالت مقاومت 2 روزه بتن حاوی کمک ساینده، 3 درصد نسبت به بتن فاقد کمک ساینده افزایش داشته است؛ در حالیکه مقاومت های 3 و 7 روزه به ترتیب 21/8 و 13/13 درصد کاهش یافته اند. در سن 28 روزه بتن، وجود کمک ساینده ها موجب افزایش مقاومت فشاری آن نسبت به حالت عدم استفاده از کمک ساینده شده است. در نهایت ترکیب 5 درصد پوزولان و 95 درصدی کلینکر و گچ منجر به حصول بیشترین مقاومت فشاری 28 روزه به میزان 335 مگا پاسگال با ماسه محلی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the effect of abrasive aid on cement crushing and concrete compressive strength
Authors
mohsen Alillou, ata allah bahrami, jafar abdollahi sharif
Abstract
The aid of abrasives that used in crushing cement clinker has a significant effect on the process efficiency, reducing energy consumption, saving time, increasing production capacity, improving the properties of cement and concrete resulting from it, and reducing costs ... . The purpose of this research is to investigate the effect of type and amount of abrasive aid on cement crushing and compressive strength of concrete. For this purpose, samples were prepared from the cement clinker , pozzolan, perlite, pumice and organic abrasives (with different weighing percentages), and their blaine number was measured. Then, by constructing concrete blocks under constant conditions, the combination of water and aggregates and different cement compounds, on them, the determination of compressive strength at different ages of 2, 3 and 7 days was carried out on them. In all cases, the use of abrasive aid increased the number of blaine (the degree of softness of the cement) and reduced the compressive strength of the concrete. The mixing plan of 85% of clinker and 15% of pozzolan resulted in the highest amount of cement blaine at 4546. The greatest drop in resistance (of all ages) is related to the block containing perlite abrasive aid. Over time, the compressive strength of the concrete has increased with various abrasives aids. The combination of 15 wt% pozzolan, 85% clinker, 4% gypsum and 3 grams of organic abrasive abrasive was the optimum cement clinker composition, which caused the least resistance to the other conditions. In this case, the 2-day resistance of the concrete with abrasive aid increased by 3% compared to the non-abrasive concrete, while the 3 and 7-day strengths decreased by 8.9% and 13.13%, respectively.
Keywords
59/5000 Abrasive aid of cement, pozzolan, perlite, Pumice, compressive strength of concrete