بررسی دوام توسط آزمایش‌های نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT) و عمق نفوذ آب تحت‌فشار دربتن-های خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1093-2018ICI (R1)
نویسندگان
1صنعتی شاهرود
2دانشجو
3مدیر آزمایشگاه دوام ژیکاوا
چکیده
استفاده از بتن خودتراکم یا SCC به‌عنوان یکی از بتن‌های خاص که بدون جداشدگی سنگ‌دانه یـا آب انـداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم، قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد مطرح گردیده است. این نوع بتن برای اولین بار در دهه 1980 میلادی در ژاپن ابداع شد و در سال‌های اخیر در ایران کاربرد گسترده‌ای یافته است. پژوهش‌ها در سال‌های گذشته در خصوص عملکرد و رفتار بتن خودتراکم بخش مهمی از پژوهش‌ها در حوزه فنّاوری بتن بوده است. مواد پوزولانی نقش به سزایی در رفتار و دوام بتن‌های خودتراکم ایفا می‌نماید. در مطالعه حاضر نتایج آزمایشگاهی روی ویژگی‌های بتن تازه، انتشار یون کلراید و عمق نفوذ آب تحت‌فشار در نمونه‌های بتن خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد ارائه می‌دهد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که بتن‌های حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد مقدار انتشار یون کلراید و نفوذ آب کاهش‌یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
hdfdsjfklsdjgjsdjksdjv;zjvkcxzvzxlchinlknklnmdnakjfauj
Authors
AMIR khani, ebrahim komaki, masood attarian
Abstract
استفاده از بتن خودتراکم یا SCC به‌عنوان یکی از بتن‌های خاص که بدون جداشدگی سنگ‌دانه یـا آب انـداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم، قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد مطرح گردیده است. این نوع بتن برای اولین بار در دهه 1980 میلادی در ژاپن ابداع شد و در سال‌های اخیر در ایران کاربرد گسترده‌ای یافته است. پژوهش‌ها در سال‌های گذشته در خصوص عملکرد و رفتار بتن خودتراکم بخش مهمی از پژوهش‌ها در حوزه فنّاوری بتن بوده است. مواد پوزولانی نقش به سزایی در رفتار و دوام بتن‌های خودتراکم ایفا می‌نماید. در مطالعه حاضر نتایج آزمایشگاهی روی ویژگی‌های بتن تازه، انتشار یون کلراید و عمق نفوذ آب تحت‌فشار در نمونه‌های بتن خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد ارائه می‌دهد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که بتن‌های حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد مقدار انتشار یون کلراید و نفوذ آب کاهش‌یافته است.
Keywords
بتن خودتراکم, نفوذ تسریع شده یون کلراید, عمق نفوذ آب تحت‌فشار, میکرو سیلیس, پوزولان خاش