مقایسه بار نقطه ای سنگدانه ها در دو محیط واریزه ای و رودخانه ای

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1094-2018ICI
نویسندگان
1دانشکده زمین شناسی ، دانشگاه خوارزمی- تهران
2دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
3دانشکده علوم زمین- دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
مقاومت فشاری سنگدانه ها تاثیر زیادی در مقاومت و دوام بتن دارد. با توجه به اندازه کوچک سنگدانه ها، امکان انجام آزمایش مقاومت فشاری بر روی سنگدانه ها وجود ندارد و لذا از آزمایش بار نقطه ای به منظور تخمین مقاومت فشاری سنگدانه ها استفاده می شود. علاوه بر ویژگی های سنگ شناسی محیط تجمع سنگدانه‌ها نیز بروی شاخص بار نقطه ای موثر است. به منظور بررسی این موضوع دو محیط واریزه ای و دو محل رودخانه ای در منطقه دیره انتخاب و شاخص بار نقطه ای در آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص بار نقطه ای سنگدانه های تجمع یافته در محیط های رودخانه ای نسبت به محیط واریزه ای بالاتر است. همچنین در محیط رودخانه ای شاخص بار نقطه ای سنگدانه ها نزدیک به هم و اختلاف کمتری با هم دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص بار نقطه ای سنگدانه ها با افزایش اندازه ذرات کاهش می یابد با این وجود این شدت کاهش در سنگدانه های تجمع یافته در محیط های واریزه ای و رودخانه ای متفاوت است و سنگدانه های واریزه ای شدت کاهش بیشتری نسبت به محیط های رودخانه ای دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of aggregates point load test in talus and alluvial fan environments
Authors
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda, ali noorzad, Mehdi Talkhablou
Abstract
Compressive strength of aggregates has a great influence on the strength and durability of concrete. Due to the small size of the aggregates, it is not possible to test the compressive strength of aggregates. Therefore, a point load test is used to estimate the compressive strength of aggregates. In addition to the lithology, the environment of aggregates deposition is also effective on point load index. In order to study this issue, two talus environments and two alluvial fan environments were selected in the Deira region and the point load index was evaluated. The results show that the point load index of aggregates in alluvial fan environments is higher than the talus environment. Also, the values of point load index are similar in aggregates of alluvial fan environment. The results of this study indicate that the point load index of aggregates decreases with increasing particle size. However, this decrease in aggregate strength is different in talus and alluvial fan environments so that the talus aggregates, compared to alluvial fan aggregates, experience higher decrease in strength due to the increase in particle size.
Keywords
point load, talus, alluvial fan, aggregate