نویسنده = سید محمود فاطمی عقدا
تعداد مقالات: 2

1 بررسی ارتباط چگالی انبوهی سنگدانه های شن با محیط تشکیل آنها
سید محمود فاطمی عقدا؛ علی نورزاد؛ مهدی تلخابلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (834.47 K)

2 مقایسه بار نقطه ای سنگدانه ها در دو محیط واریزه ای و رودخانه ای
سید محمود فاطمی عقدا؛ علی نورزاد؛ مهدی تلخابلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (941.64 K)