بررسی ارتباط چگالی انبوهی سنگدانه های شن با محیط تشکیل آنها

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1058-2018ICI (R3)
نویسندگان
1دانشکده زمین شناسی ، دانشگاه خوارزمی- تهران
2دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
3دانشکده علوم زمین- دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
چگالی انبوهی و فضای خالی بین سنگدانه‌ها تاثیر زیادی بر روی مقاومت و دوام بتن، همچنین مصرف سیمان دارد. چگالی انبوهی علاوه برویژگی‌های سنگ شناسی متاثر از محیطی است که سنگدانه‌ها در آن تجمع پیدا کرده‌اند. در این پژوهش به منظور بررسی این موضوع، سنگدانه‌های تجمع یافته در سه محیط واریزه‌ای، مخروط افکنه‌ای و رودخانه‌ای در منطقه دیره مورد بررسی قرار گرفت. حوزه بالادست این محیط ها از نظر سنگ شناسی مشابه بوده و متشکل از سازند ضخیم آسماری است. نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد که چگالی انبوهی سنگدانه‌ها به ترتیب در محیط‌های واریزه‌ای، مخروط افکنه‌ای و رودخانه ای افزایش می یابد و در محیط های مخروط افکنه‌ای نیز متاثر از مساحت و طول آبراهه حوزه بالا دست مخروط افکنه‌ها قرار دارد و متناسب با افزایش مساحت و طول آبراهه اصلی چگالی سنگدانه‌ها نیز افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the relationship between aggregate bulk density and aggregate accumulation environment
Authors
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda, ali noorzad, Mehdi Talkhablou
Abstract
Bulk density and free space between aggregates have a great impact on the concrete strength, durability and cement consumption. Bulk density, in addition to lithological properties, is also influenced by the environment in which aggregates accumulate. In order to investigate this subject, aggregate accumulated in three environments (talus, fan and river) in Deira were evaluated. The upstream catchments of these environments are similar in lithology and consist of Asmari thick formation. The results of experiments on different samples show that the aggregate bulk density increases in talus, alluvial fan and river environments, respectively. The bulk density is affected by area and main channel length of the catchments in alluvial fan environment, and it increases as the length of main channel and area of catchments increase.
Keywords
gravel, alluvial fan, talus, river, bulk density