بررسی آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل آماری خواص مکانیکی بتن‌های الیافی فولادی تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی دو نیم شدن و ضربه (وزنه افتان) با نسبت ابعادی مختلف

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1104-2018ICI (R2)
نویسندگان
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
چکیده
با پیشرفت پرسرعت دانش ساخت و ساختمان، نیاز به بهبود مصالح نیز برای تحقق نیازهای مرتبط با آن به شدت احساس می‌گردد. بتن الیافی از جمله تکنولوژی‌هایی است که به علت دارا بودن خواص متعدد نسبت به بتن ساده، مورد توجه بسیاری از کارشناسان و محققان عرصه ساخت و ساز قرار گرفته است. از جمله خواصی که الیاف فولادی در بتن ایجاد می‌کنند می‌توان به بهبود مقاومت‌های فشاری، کششی، خمشی، ضربه و جذب انرژی و جلوگیری از گسترش ترک جمع شدگی اشاره کرد. مقاومت‌ نمونه‌های مختلف با ابعاد گوناگون طبق روابط ارائه شده در آیین‌نامه مقررات ملی‌ مبحث 9 متفاوت می‌باشد، اما این ضرایب برای بتن بدون الیاف صادق بوده و برای بتن الیافی ضریبی برای تبدیل ذکر نشده است. در این مقاله از دو نوع بتن بدون الیاف (شاهد) و الیافی با الیاف فولادی استفاده و 20 نمونه‌ مکعبی با ابعاد cm20، 5 نمونه با ابعاد cm15، 20 نمونه استوانه‌ای به قطر cm10 ، 5 نمونه استوانه‌ای به قطر cm15 و 20 قرص بتنی به ازای هر طرح اختلاط، برای انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و ضربه (وزنه افتان) ساخته شد. با استفاده از نتایج بدست آمده، بررسی آماری و تجزیه و تحلیل متناسب با تاثیر الیاف در نمونه‌هایی با ابعاد مختلف و ارائه نسبت‌های تبدیل مقاومت آن‌ها به یکدیگر انجام گردیده است. مشاهده می‌شود که با کاهش ابعاد نمونه مقاومت آن افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
experimental and Statistical evaluation of mechanical properties of Steel Fiber reinforced concrete specimen under the compressive strength ,tensile strength and the impact strength tests with different aspect ratio
Authors
Aidin Namazzadeh
Abstract
With the rapid advancement in building and construction knowledge, the need to improve materials is also felt to meet the relevant needs. Fiber reinforced concrete is one of the technologies that has attracted the attention of many experts and researchers in the field of construction due to the many properties that it has added to concrete. Steel fibers improve the compressive strength, tensile strength, flexural strength, impact and energy absorption and prevent Spread Shrinkage.
In this paper, two kinds of non-fibrous concrete and steel fiber reinforced concrete were used and cubic, cylindrical and concrete pill specimen with different aspect ratio for compressive, tensile and impact tests were constructed. Using the obtained results, statistical evaluation and analysis of the effect of the fiber in samples with variable dimensions have been done.
Keywords
Keywords: Fiber Reinforcement Concrete, Compressive Strength Test, Tensil Strenght Test, Impact Resistance Test, Aspect Ratio