بررسی موردی نحوه تاثیر افزودنی فوق روان‌ساز بر سیمان برند‌های مختلف

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1117-2018ICI (R2)
نویسندگان
رئیس آزمایشگاه تحقیق و توسعه سیمان تهران
چکیده
تامین‌کنندگان مواد افزودنی حدود دوز مصرف این مواد در بتن را پیشنهاد می‌دهند؛ لیکن واضح می‌باشد که تعیین دقیق دوز مصرف باید حین اجرای طرح مخلوط بتن‌های آزمایشگاهی صورت پذیرد. در برخی تولیدی‌های بتن یا پروژه‌ها، واحد آزمایشگاه با اجرای طرح مخلوط بتن آزمایشگاهی، میزان دوز مصرف افزودنی را تعیین می‌نماید. اما معمولا پس از مدتی با تغییر فقط برند سیمان (و نه نوع سیمان)، دوز مصرف افزودنی بدون تغییر باقی می‌ماند. در این مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از 3نمونه سیمان پرتلند تیپ2 که از 3کارخانه با تکنولوژی‌های تولید کاملا مختلفی تهیه (و تشریح) شده‌اند، تاثیر 2نوع افزودنی فوق روان‌ساز (نرمال و زودگیر) بررسی گردید. از این‌رو بر روی هر نمونه سیمان 7طرح اختلاط بتن اجرا گردید که 1مخلوط بتنی به عنوان نمونه شاهد و فاقد افزودنی، 3مخلوط بتنی با مصرف 8/0%، 1/1% و 5/1% افزودنی روان‌ساز نرمال تهیه شد و 3مخلوط بتنی دیگر نیز حاوی 8/0%، 1/1% و 5/1% افزودنی روان‌ساز زودگیر بود. تلاش بسیار مضاعفی شد تا مخلوط‌های بتنی با کارائی یکسانی تهیه گردند و اسلامپ آنها 85-80 میلی‌متر تنظیم شود. علت انتخاب روانی یکسان، مشابه‌سازی با فعالیت‌های کارگاهی-اجرائی بود. علیرغم اینکه نمونه‌های سیمان تولید 3سیستم مختلف اما دارای مشخصات شیمیائی تقریبا یکنواختی بودند، نتایج نشان دادند که مشصات فنی مخلوط‌های بتنی کاملا متفاوت می‌باشند. از این‌رو توصیه می‌شود که در تولیدی‌های بتن به محض تغییر در تامین‌کننده سیمان، ضمن تعیین دقیق مشخصات فنی سیمان جدید، طرح مخلوط جدیدی با توجه به نیاز و شرایط ارائه گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The case study of how superplastisizer admixture affects different cement brands
Authors
Ali Akbar Kafash Bazari
Abstract
The suppliers of admixture materials suggest the dosage of these materials in concrete. So it’s crystal clear that the precise determination of the dosage should be done while carrying out the design of concrete mixes. In some of the projects or concrete factories, lab units determine the dosage of admixture when carrying out concrete mix design. Sometimes changing the brand of cement is done while there is no changing in dosage of admixture. In this lab study, with applying 3 specimens of Portland cement type II supplied by 3 factories of quite different production technology (& explain), the effect of 2 types of superplastisizer admixture (Normal & Accelerator) was investigated. So, 7 lab concrete mixes were done on every cement specimen;1 mix for samples with no admixture, 3 concrete mixes with 0.8%, 1.1%, 1.5% usage of normal superplastisizer admixture & 3 concrete mixes with 0.8%, 1.1%, 1.5% usage of accelerator superplastisizer admixture. It was tried to prepare concrete mix with the same workability and adjust their slump about 80-85 mm. The reason of choosing the same workability was its simulation with practical activities. Despite the fact that the cement specimens of the 3 systems are different but have the same chemical characteristics, the results showed that technical characterestics of concrete mixes were different. Hence, it is recommended that a new design concrete mix should be presented according to demand and conditions as the brand cement is changed besides the determination of technical charesterctestics of new cement.
Keywords
Cement, Admixture, technical charestractestic, Reaction