مطالعه و بررسی تأثیرطول دهانه قاب در خرابی پیش رونده ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از تحلیل غیرخطی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1126-2018ICI (R1)
نویسندگان
مهندس عمران-سازمان نظام مهندسی استان مازندران
چکیده
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در مبحث پدافند غیرعامل توجه زیادی به آن شده است، موضوع خرابی پیش رونده در سازه ها می باشد. خرابی پیش‌رونده را می‌توان به عنوان یک واکنش زنجیره‌ای یا انتشار خرابی تعریف کرد که در آن تحت عللی خاص، صدمه موضعی در ناحیه نسبتاً کوچکی از سازه رخ می‌دهد و در شرایطی این صدمه موضعی، به بخش‌های دیگری از سازه گسترش‌یافته و در نهایت به خرابی کلی سازه، منتهی می‌شود. به عبارت دیگر بعضی مواقع خرابی محلی عضو، به صورت موضعی باقی نمانده و در کل سازه منتشر می‌شود. خطرات احتمالی و بارهای غیرعادی که می‌تواند موجب خرابی پیش‌رونده شود، شامل خطای طراحی یا ساخت، آتش‌سوزی، انفجار گازها، اضافه‌بار تصادفی، تصادف وسایل نقلیه، انفجار بمب‌ها و ... می باشد. روش های طراحی برای مقاومت در برابر خرابی پیش رونده در سازه ها قصد دارند ظرفیت یک سازه را در برابر بارهای غیرعادی تأمین کنند که شامل روش های طراحی مستقیم و غیر مستقیم می باشد. روش مسیربار جایگزین مهمترین روش طراحی مستقیم است که در پژوهش های مرتبط با طراحی سازه های مقاوم در برابر این رویداد، به عنوان کاربردی ترین روش جهت ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های جدید و یا موجود پذیرفته شده است. در روش مسیربار جایگزین فرض می گردد عضو مورد نظر سازه در نتیجه یک بار غیرمتعارف و شدید حذف می شود، سپس توانایی پل زدن سازه به آنطرف المان حذف شده مورد بررسی قرار می گیرد.
در این پژوهش به ارزیابی میزان تأثیر طول دهانه های قاب درخرابی پیش رونده ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی می پردازد. برای این منظور پلان های مختلفی از ساختمان بتنی با سیستم قاب خمشی در نظر گرفته شده و سپس بابررسی سناریوهای مختلف خرابی پیش رونده(حالات مختلف حذف ستون) وانجام تحلیل دینامیکی غیرخطی(تاریخچه زمانی) و تحلیل پوش دان، پاسخ سازه از جمله سطوح عملکرد سازه مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of the frame openings on the progressive failure of concrete buildings with a framing frame system using nonlinear analysis
Authors
seyed ali mousavi davoudi
Abstract
One of the issues that has been a lot of attention in recent years in the passive defense field is the issue of progressive failure in the structures. Progressive deterioration can be defined as a chain reaction or failure propagation in which, under a particular cause, local injury occurs in a relatively small area of the structure and, in the event of this local injury, extends to other parts of the structure and ultimately leads to general failure The structure ends. In other words, in some cases, the local failure of the member does not remain in place and is distributed throughout the structure. Possible risks and abnormal loads that can lead to a breakdown include design, construction, fire, gas explosion, accidental overrun, car crash, bomb explosions and more. Design methods for rolling resistance failures in structures are intended to provide the capacity of a structure against unusual loads, including direct and indirect design methods. Alternative Route Method is the most important direct design method that has been accepted as the most practical method for assessing the vulnerability of new or existing buildings in studies related to the design of resistant structures for this event. In the alternate routing method, it is assumed that the member in question will be removed from the structure as a result of an unusual and severe load, then the ability to bridging the structure to the deleted element is examined.
In this research, we evaluate the effect of frame lengths on the progressive erosion of concrete structures with a framing frame system. For this purpose, different plans of concrete structures with a frame of frame are considered, and then considered different progressive failure scenarios (different states of removal of the column), and nonlinear dynamic analysis (time history) and analysis of the structure, structure response including performance levels The structure is investigated.
Keywords
Keywords: Progressive Failure, Concrete building, nonlinear dynamic analysis, Passive Defense