مقایسه ی بتن حاوی نانو سیلیس و نانو لوله های کربنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1133-2018ICI (R1)
نویسندگان
1استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند
2دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند
چکیده
طی سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای برای به دست آوردن بتن هایی با مقاومت بالا انجام شده است. بتن با مقاومت فشاری50 مگاپاسکال کاربردهای زیادی در صنعت ساخت و ساز دارد. امروزه به کار گیری فناوری نانو به عنوان یک دانشی نو در جهان شاهد پیشرفتی بزرگ را در تولید و ساخت مواد و محصولاتی با امتیازاتی خاص به دنبال داشته است. از مهمترین پیشرفت های به دست آمده با فناوری نانو ساخت بتن با عملکرد بالا در صنعت ساختمان می باشد. یکی از دلایلی که فناوری نانو توانسته است در بتن دچار تحول گردد این است که در بتن های معمولی کوچکترین ریز دانه های ساختمان بتن سیمان و میکرو سیلیس می باشد که اندازه یشان به طوری است که نمی تواند خلل و فرج بین بتن را کاملا پر نماید، اما ذرات نانو به دلیل اندازه ی کوچک تر می توانند با پر کردن خلل و فرج باقی مانده باعث بهبود بتن شوند و به عنوان یک مکمل در ساخت به کار گرفته شوند. استفاده ی بیش از حد از مواد نانو در بتن باعث تاثیر مکانیسم هسته زایی و کلوخه شدگی می شود و تاثیر منفی بر خواص میکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری دارد. در این مطالعه نانو سیلیس و نانو لوله ی کربنی به میزان 3 درصد مورد بررسی قرار گرفته است و مقایسه ای بین مقاومت فشاری، خمشی و سایشی نمونه ها انجام شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of concrete containing nano-silica and carbon nanotubes
Authors
seyedmohammadjavad delavari, Mansour Bagheri, Mobin Ostovari
Abstract
In recent years, extensive research has been carried out to obtain high strength concrete. High-strength concrete has a compressive strength of 50 MPa and has many applications in the construction industry. Today, the use of nanotechnology as a new knowledge in the world has seen a huge improvement in production, and the production of materials and products with special advantages. The most significant improvements made with nano technology are high-performance concrete in the building industry. One of the reasons why nanotechnology has been able to develop in concrete is that in ordinary concrete, the smallest grains of the building, concrete cement and micro-silica are their size so that they can not fill the gap between the concrete completely. However, nanoscale particles can, due to their smaller size, improve the concrete by filling the remaining porosity and are used as a complement to the construction. Excessive use of nanoscale materials in concrete results in the effect of nucleation and agglutination mechanism and has a negative effect on the mechanical properties of concrete including compressive strength. In this study, the nanosilica and carbon nanotubes were studied at 3%, and a comparison was made between the compressive strength, flexural strength and abrasive properties of the samples.
Keywords
Nanotechnology, High PerformanceConcrete, Micro Silica, Nano Silica and Carbon Nanotubes