مطالعه تاثیر شکل و موقعیت بازشو در مدلسازی دیوار برشی بتن مسلح

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1134-2018ICI (R2)
نویسندگان
دکتری مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه تهران
چکیده
دیوار‌های برشی بتن آرمه با دارا بودن خصوصیات همچون، سختی زیاد، عملکرد مناسب در زلزله، شکل پذیری و ظرفیت باربری بالا در مناطق لرزه خیز به عنوان یک سیستم سازه‌ای مناسب و مطمئن جهت مقابله با نیروهای جانبی زلزله در ساختمان‌های بتن مسلح متوسط و بلند مرتبه در سطح وسیع مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از طرفی به علت محدودیت معماری وجود بازشو در دیوار برشی غیر قابل اجتناب بوده و دیوار برشی توپر و دارای بازشو در ساختمان‌های بتن آرمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایجاد بازشو در دیوار برشی بتن آرمه به‌ویژه در مسیر انتقال بار می‌تواند تاثیر زیادی بر رفتار دیوار داشته باشد. در این مقاله با استفاده از نرم‌افزار المان محدودABAQUS اثر ایجاد بازشو با اشکال و موقعیت‌های مختلف بر عملکرد سازه ای دیوار برشی بتن مسلح، بررسی شده است.
در این مقاله دیوار برشی به ابعاد 750 در 750 میلیمتر و بازشوهایی به مساحت 10 درصد از مساحت دیوار برشی بتنی به شکل‌های دایره، مثلث و مستطیل واقع در مرکز و گوشه دیوار برشی مدلسازی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مقایسه شکل‌ها و موقعیت‌های مختلف بازشوها روی عملکرد نیرویی و شکل‌پذیری دیوار برشی بتن‌آرمه نشان می‌دهد، بهترین عملکرد بعد از دیوار برشی بتن‌آرمه بدون بازشو برای دیوار برشی با بازشو دایره می‌باشد و ضعیف‌ترین عملکرد در دیوار برشی با بازشو مثلثی به دلیل تمرکز تنش در گوشه‌ها با زاویه حاده مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of Shape and Location Effect of Opening on Reinforced Concrete Shear Wall Modeling
Authors
Ashkan Ebrahimkhani, rezvaneh karami feli, atiye farahani
Abstract
Reinforced Concrete Shear Wall with properties such as high stiffness, proper operation in earthquake, Ductility and high carrying capaity in seismic zomed as a suitable and reliable structural system for dealing with earthquake side forces in concrete buildings in a wide area has been used on the other hand, due the limited archi tectural existence, the opening in the shear wall is inevitable and a solid shear wall is used in reinforced concrete structural. Creating an opening in the shear wall of reinforced concrete, expecially in the load transfer path, can have a great influence on the behavior of the well. In this article, using ABAQUS limited element software, the effect of creating an opening with variaud shopes and positions on the concret shear wall strueture has been investigated.
In this Article, the shear wall is 750 to 750 mm in size and opening with 10% area of the concrete shear wall are modeled to a ceircular and triamgular shaft and a rectangular in thr center of the shear wall. Acording to the results of this research, it can be seen that, due to the comparison of different forms the shape has the best performance which has less sharp corners, resulting in a better performance rhythm also concrete damage is more pronounced in areas with shao corners.
Keywords
Reinforced Concrete Shear Wall, ABAQUS, Opening, Finite Element Method