بررسی تاثیر تغییرات مدول نرمی مصالح سنگدانه‌ای بر مشخصات بتن تازه و سخت‌شده11

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1148-2018ICI (R1)
نویسندگان
رئیس آزمایشگاه تحقیق و توسعه سیمان تهران
چکیده
برای فعالان صنعت بتن واضح است که نقش مصالح سنگدانه‌ای بر مشخصات فنی بتن تازه و سخت شده بسیار مهم می‌باشد. لذا یکی از مهمترین پارامترهای کنترل مصالح سنگدانه‌ای، دانه‌بندی می‌باشد که معمولا برای شن و ماسه به صورت جداگانه بررسی می‌گردد. اما معمولا دانه‌بندی مخلوط سنگدانه‌ها (شن و ماسه) کنترل نمی‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر دانه‌بندی مصالح سنگدانه‌ای بر مشخصات بتن تازه و سخت شده و فارغ از محدودیت شرایط مصرف بتن بود. لذا مقدار زیادی مصالح سنگدانه‌ای تهیه شد و با سرند نمودن آنها، 6نوع مخلوط سنگدانه‌های بتن با دانه‌بندی متنوعی فراهم گردید. دانه‌بندی مصالح سنگدانه‌ای به گونه‌ای تنظیم گردید تا توان متناظر (n) در رابطه فولر-تامسون (طرح ملی مخلوط بتن) به ترتیب 35/0، 50/0، 60/0، 67/0، 70/0 و 80/0 تنظیم گردد که مخلوط‌های بتن آزمایشگاهی ساخته شده با آنها به ترتیب N35، N50، N60، N67، N70 و N80 نام‌گذاری گردید. علاوه بر تعیین چگالی، مشخصات ظاهری بتن تازه شامل استعداد جداشدگی، آب‌انداختگی، کارپذیری، قوام و غیره به صورت توصیفی کنترل گردید. سپس بر روی بتن سخت‌شده پارامترهای چگالی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، تعیین نفوذپذیری به کمک اندازه‌گیری نرخ/آهنگ جذب آب اولیه، ثانویه و حجمی صورت گرفت. نتایج نشان دادند که عوامل متعددی در به کارگیری بهینه سنگدانه‌های بتن موثرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the effect of Finesse Module aggregate changes on technical fresh and hardened concrete11
Authors
Ali Akbar Kafash Bazari
Abstract
It’s crystal clear that the role of aggregate is very important in technical fresh and hardened concrete. So grading one of the most important parameters of Controlling Aggregate that is checked for gravel and sand separately. But commonly mix aggregate isn’t checked. The goal of the study is the investigation of the effect of grading of aggregate changes on technical fresh and hardened concrete irrespective of the limitation of the conditions of consumption of concrete. Therefore aggregate was prepared and screened to assemble 6 Types of grading aggregate. The grading aggregate was adjusted in a way that corresponding power in Fuller-Thomson formula (in concrete mix design) were adjusted respectively 0.35, 0.50, 0.60, 0.67, 0.70 and 0.80 and they were denominated respectively N35, N50, N60, N67, N70 and N80. In addition to determination of density, external characteristics of concrete mixes were checked descriptively including segregation, bleeding, workability and consolidation. So, parameters like density, Compressive and tensile strength, initial & secondary rate of water absorption, volume water absorption on hardened concrete were measured. The results showed that multiple factors play role in optimum applying aggregate of concrete.
Keywords
Finesse Module, fresh concrete, hardened concrete