ارزیابی کیفیت بتن‌های اجرا شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1151-2018ICI (R2)
نویسندگان
1استادیار
2مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
چکیده
در زلزله استان کرمانشاه که در تاریخ 21/08/1396 به وقوع پیوست، خرابی‌های گسترده‌ای در بتن‌های به کار رفته در عناصر سازه‌ای ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های دارای اسکلت بتنی مشاهده شد. بخش فن‌آوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مأمور شد که به بررسی کیفیت بتن‌های به کاررفته در مناطق زلزله زده بپردازد. به همین منظور، بازدید‌هایی از شهر‌های اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب انجام پذیرفت. در بازدید‌های انجام گرفته، وضعیت کلی بتن در سازه‌ها به صورت ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین از آزمایش غیر مخرب چکش اشمیت برای تخمین مقاومت فشاری بتن سازه‌ها استفاده شد. در این مقاله، نتایج ارزیابی به سه بخش بیمارستان‌ها، پروژه‌های مسکن مهر و مسکن‌های شخصی ساز تقسیم‌بندی شده است. مقاومت تخمینی بتن در بسیاری از ساختمان‌های با اسکلت بتنی بسیار کم به دست آمد. نتایج مقاومت در برخی از موارد کمتر از یک سوم مقاومت فشاری مندرج در نقشه‌ها و بسیار کمتر از حداقل مقاومت فشاری مجاز در آئین‌نامه‌ها برای بتن سازه‌ای (20 مگاپاسکال) بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که مقاومت کم بتن یکی از عوامل تخریب‌های گسترده سازه‌ای در زلزله بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Quality Assessment of Concretes Constructed in Earthquake-Affected Areas of Kermanshah Province
Authors
Mehdi Nemati, jafar sobhani
Abstract
After Kermanshah Province’s earthquake, which was occurred On 12 November 2017, comprehensive damages were seen in concretes used in structural elements of buildings, specially concrete structure buildings. The Concrete Technology Department of Building, housing & Urban Development Research Center was missioned to assess the quality of concrete used in the area. For this purpose, some inspections were conducted in Islam Abad and Sarpol-e Zahab cities. In these inspections, the general conditions of concretes were assessed visually and also, the nondestructive test method of Schmidt hammer was used to investigate the compressive strength of the concretes of the structures. The obtained concrete compressive strengths were too low. In some cases, the strength results were lower than one third of the specified compressive strengths which were mentioned in the structural drawings and much lower than the acceptable limit assigned in codes for structural concrete (20 MPa). It can be concluded that the low strength of concrete was one of the major causes of the widespread deteriorations after the earthquake.
Keywords
Earthquake, Kermanshah, concrete