بررسی آزمایشگاهی رویه بتنی با رویکرد توسعه پایدار

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1160-2018ICI
نویسندگان
چکیده
بتن به عنوان پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی قرن اخیر شناخته شده‌است که مشخصات مکانیکی و دوامی آن بسیار دارای اهمیت است. روسازی بتنی یکی از انواع روسازی‌های صلب است که به دلیل افزایش سرعت ساخت و ساز و کاهش هزینه‌ها و عمر بالاتر نسبت به روسازی انعطاف‌پذیر، به عنوان یک گزینه‌ی مناسب مطرح می‌باشد. این نوع بتن به دلیل حجم خمیر کمتر و ریزدانه‌ی بیشتر دارای اسلامپ پایین (5-0 سانتی‌متر‌) می‌باشد که در اثر فشار حاصل از تراکم، فاصله‌ی سنگدانه‌ها در مخلوط کاهش می‌یابد و چگالی خشک روسازی افزایش می‌یابد.
در جهت توسعه پایدار و حفظ منابع تجدید ناپذیر محیط‌زیست از مواد جایگزین سیمان که شامل پوزولان‌های سرباره، زئولیت، ولاستونیت و پومیس می‌باشد به صورت ترکیبی و جایگزینی در مقادیر بالا استفاده شد؛ به این منظور در این پژوهش هفت طرح بتن هوادار با نسبت آب به سیمان 3/0 و دو طرح دیگر نیز جهت بررسی بیشتر طرح بهینه با دو نسبت آب به سیمان 28/0 و 34/0 زده‌شد که از پوزولان‌های مختلف برای دستیابی به مقاومت مکانیکی و الکتریکی مطلوب و از حباب‌ساز برای ایجاد هوای بین 4 تا 7 درصد استفاده‌شد. نتایج بدست آمده از بتن سخت شده نشان‌دهنده‌ی افزایش قابل توجه مقاومت الکتریکی ترکیبات حاوی زئولیت- سرباره و همچنین افزایش مقاومت خمشی بتن‌های حاوی ترکیب ولاستونیت- سرباره بودند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Laboratory investigation of sustainable concrete pavements
Authors
Abstract
Concrete is known as the most used material in construction in the last century. Mechanical and durability properties of concrete had always been a concern. Pavement concrete is a kind of rigid pavements which can be use as an option; Lower costs, longer life time and acceleration in construction in comparison with flexible pavements is its benefits. Concrete pavement has a low slump (0-5mm); Low paste volume and more fine aggregates is one of its characteristics. Consolidation pressure causes closer distances between aggregates in paste to make a dense graded pavement.
For sustainable development and preserve nonrenewable resources, supplementary cementitious materials such as: Ground granulated blast furnace slag, Zeolite, Pumice and wollastonite were used in high replacement. Seven mixtures were made with 0.3 water to cementitious ratio, two other mixtures were also made for investigate the optimum mechanical and electrical resistivity results; Air entraining agent is used to attain (4-7%) air in concrete mixtures. The results indicate significant increase in electrical resistivity in the mixtures that used zeolite and GGBS simultaneously. Increase in bending strengths were observed using GGBS and wollastonite.
Keywords
concrete pavement, Mechanical properties, Electrical Resistance, Natural pozzolans, GGBS