بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ترمیم شده با ورق های FRP تحت بارهای رفت و برگشتی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1054-2018ICI (R3)
نویسندگان
1مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
2استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده
برای ترمیم ساختمان های آسیب دیده که یک زلزله مخرب را تجربه کرده اند، روش های ترمیم مختلفی پیشنهاد شده است. استفاده از ورق های الیاف کربنی (FRP) به عنوان مصالح نوین ساختمانی با خواص مکانیکی مناسب به تازگی توسط محققان و مهندسین برای ترمیم و همچنین مناسب جهت ترمیم بتن مسلح آسیب دیده موجود در نظر گرفته شده است.
هدف مقاله حاضر، بررسی اثر ترمیم خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده با استفاده از پلیمرهای تقویت شده با الیاف کربن(FRP) بر عملکرد و رفتار تیرهای بتن مسلح آسیب دیده تحت بارهای رفت و برگشتی می باشد. در این بررسی آزمایشگاهی، از پنج تیر بتن مسلح آسیب دیده در مقیاس واقعی تحت بارهای رفت و برگشتی و بار یکنوا بر اساس روش پیشنهادی ترمیم شده با الیاف FRP به عنوان نمونه های آزمایشگاهی در آزمایشگاه زلزله دانشگاه صنعتی شیراز استفاده شده است. ضخامت ورق های FRP، نوع بارگذاری و وضعیت چیدمان دورپیچ هایFRP پارامترهای مورد آزمایش در این بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده ترمیم شده با الیاف کربنی نشان می دهد استفاده از این روش می تواند تیرها را از لحاظ مقاومت به وضعیت قبل از آسیب بازگرداند لازم به یادآوری است که تحقق این امر تا حد فراوانی به مهار لایه های تقویت به سطح بتن برای جلوگیری از هر گونه جداشدگی زودهنگام به خصوص تحت بارهای رفت و برگشتی وابسته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental Study on Flexural Behavior of FRP-Repaired RC Beams Under Cyclic Load
Authors
Seyed Alireza Famouri Hossenizadeh, Mohammad Amir Najafgholipour, Seyed Mehdi Dehghan, Navisa Asgharnejad
Abstract
To restore a damaged building that has experienced a destructive earthquake, various repairing techniques have been proposed. Using Fiber Reinforced Polymer (FRP) laminates as an innovative construction material with suitable mechanical properties has been recently considered by researchers and engineers for retrofitting as well as repairing of existing reinforced concrete (RC) elements.
In this article, the results of an experimental study which was conducted to assess the efficiency of this repairing technique for damaged RC beams under flexural cyclic loading are presented. The test specimens include 5 full scale pre-damaged RC beams that were repaired with the proposed method at earthquake laboratory of Shiraz University of Technology. The test specimens were subjected to both monotonic and cyclic loadings after repairing procedure. FRP laminates thickness, loading type and wrapping condition of FRP laminates were the parameters examined in this study. Test results indicate that the repairing technique can restore the flexural capacity of the beams. In addition, wrapping the longitudinal laminate have an important role on the efficiency of the technique, especially under cyclic loadings.
Keywords
FRP sheet, RC Beams, Experimental Study, Repair, Cyclic Load