بررسی روش های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دیوار های برشی بتن آرمه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1076-2018ICI (R1)
نویسندگان
1سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان
2دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
چکیده
دیوارهای برشی بتن آرمه (RC) به طور گسترده ای در ساختمان های متوسط تا بلند استفاده می شود تا استحکام جانبی، سختی و ظرفیت تخلیه انرژی مورد نیاز برای مقاومت در برابر بارهای جانبی ناشی از باد یا زمین لرزه را فراهم کنند در چند دهه گذشته پیشرفت چشمگیری در طراحی دیوارهای برشی در ساخت و ساز های جدید صورت گرفته است روش جدید ارزیابی عملکرد و اصول طراحی ظرفیت نمونه هایی از این پیشرفت های مهم در مهندسی لرزه ای است و ضروری است که عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح موجود را ارتقاء دهیم تا بتوانند از الزامات تکنیک های طراحی جدید لرزه ای مبتنی بر عملکرد بهرمند شوند. چندین روش مقاوم سازی شده با استفاده از مواد مختلف در این مقاله گزارش شده است. این مقاله روش های مقاوم سازی مختلفی را برای افزایش مقاومت لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح موجود ارائه می دهد. در این مقاله مزایا و معایب هر یک از روش های مقاوم سازی را مورد بحث قرار می دهد و هدف از ارائه ی این مقاله پیشرفت و چالش های اخیر در زمینه مقاوم سازی دیوار های برشی بتن مسلح است که شامل تقویت خارجی عضو سازه ای با فولاد معمولی یا پیش‌تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیش ساخته و چسباندن ورق های فولادی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of retrofitting and Seismic Rehabilitation Methods of Reinforced Concrete Shear Wall
Authors
payam parsa, Hosein Naderpour
Abstract
Reinforced concrete (RC) shear walls are widely used in medium- to high-rise buildings to provide the lateral strength, stiffness and energy dissipation capacity required to resist lateral loads arising from wind or earthquakes. In the past few decades, there has been considerable advancement in the design of RC walls for new construction. The newly adopted performance evaluation methodology and capacity design principles are examples of these important advancements in seismic engineering.Therefore, there is an essential need to upgrade the seismic performance of existing RC shear walls so that they can meet the requirements of the new performance-based seismic design techniques. Several retrofit techniques using different materials are reported in the literature. This paper presents different retrofit techniques that were used to increase the seismic resistance of existing RC shear walls. The paper discusses the advantages and disadvantages of each retrofit technique and the corresponding characteristic enhancements. The objective of this paper is to provide a state-of-the-art on the recent advancements and challenges in the area of retrofit of RC shear walls.
Keywords
Reinforced Concrete Shear Wall, rehabilitation, Retrofit, strengthening