بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق‌توانمند

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1090-2018ICI (R1)
نویسندگان
1مهندسی سازه، مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
ویژگی‌های منحصربه‌فرد و فوق‌العاده‌ی بتن فوق‌توانمند به‌عنوان مصالحی نوین در علم مهندسی عمران، افق‌های جدید و هیجان‌انگیزی را پیش روی طراحان سازه قرار داده است. یکی از این افق‌های طراحی که می‌تواند در آینده بسیار کاربردی باشد، ایده سازه‌های مرکب بتن عادی و بتن فوق توانمند است که باهدف استفاده حداکثری از ظرفیت مصالح، مطرح گردیده است. از این ایده می‌توان هم در ساخت سازه‌های جدید و هم در ترمیم و بهسازی سازه‌های موجود بهره برد. چنان‌که مطالعات و کاربردهای عملی اثبات نموده‌اند؛ سازه مرکب بتن‌آرمه عادی و بتن فوق توانمند، نسبت به سازه بتن‌آرمه اولیه، هم‌زمان بادوام‌تر و پر مقاومت‌تر خواهد بود. حال‌آنکه در هر سازه مرکبی، عملکرد یکپارچه مصالح با یکدیگر بسیار حیاتی است و این عملکرد یکپارچه از مسیر مقاومت پیوستگی بین مصالح به دست خواهد آمد. به‌علاوه، با توجه به جدید بودن ایده سازه‌های مرکب بتن عادی و بتن فوق توانمند، مطالعات بسیار محدودی در سطح دنیا در رابطه با مقاومت پیوستگی بین این مصالح انجام‌گرفته است؛ بنابراین در این مطالعه به‌عنوان بخشی از مجموعه مطالعات در رابطه با کاربرد بتن فوق توانمند در دانشکده فنی دانشگاه تهران، مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق توانمند با استفاده از دو نوع آزمایش متداول، در حالات مختلف آماده‌سازی سطح بتن پایه، بررسی گردیده است. مطابق نتایج این پژوهش مقاومت پیوستگی بین این دو مصالح به‌شدت به شرایط آماده‌سازی سطح بتن پایه بستگی داشته و در صورت انجام آماده‌سازی سطحی مناسب، شرایط بسیار بهتری را حتی نسبت به ضوابط موجود در مراجع ایجاد می‌نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental investigation of the bond strength between UHPC and normal concrete
Authors
soheil Jafarinejad, Amirmahdi Rabiee
Abstract
As a new attractive material, special properties of Ultra-High Performance Concrete (UHPC) have opened new horizons to structural designers. The composite structure of UHPC and conventional concrete in this field is a new and practical idea which is presented for the optimization in design. This idea can be used for both new constructions and rehabilitation of old structures. The composite element of UHPC and reinforced normal concrete are more durability and resistivity in comparison to the conventional reinforced concrete elements at the same time, as the studies and practical uses are showing to us. It should be noted that the monolith performance of materials in every composite structure strongly depends on the bond performance between two different materials. There are few studies in the bond strength between UHPC overlays and conventional concrete substrate in the world, and Because of it in this study as one of the continues studies related to the UHPC in the University of Tehran, bond strength between this two materials with Four different substrate surface preparation method was investigated using pull off and slant shear tests. According to the tests results, the bond strength between the substrate and overlay highly depends on the substrate surface preparation methods and in the case of having a good surface preparation bond strength between UHPC and conventional concrete can simply pass the code's provisions.
Keywords
Ultra-High Performance Concrete, Bond Strength, rehabilitation, Composite Structures of UHPC and Conventional Concrete