مطالعه و بررسی ستون های کامپوزیت با مقطع فولادی جعبه ای شکل پر شده از بتن مسلح تحت اثر بار لرزه ای

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1129-2018ICI (R3)
نویسندگان
مهندس عمران-سازمان نظام مهندسی استان مازندران
چکیده
یکی از حساس ترین تصمیماتی که طراح سازه باید مدنظر قراردهد ، انتخاب نوع مصالح مصرفی در سازه میباشد. این تصمیم در بسیاری از اوقات تابع نوع سازه ، مسایل مالی وهمچنین تجربه ومهارت طراح است. هدف اصلی دنبال شده در طراحی بدست آوردن سازهای بسیار ایمن ، اقتصادی و در عین حال با عملکرد مطلوب می باشد. بتن و فولاد مصالحی هستند که به صورت گسترده در ساخت و سازها مورد استفاده قرار میگیرن . ترکیب هوشمندانه این دو مصالح ، یک سیستم مؤثر و کاراتردر برابرانفجار ، انفجار های پس از آتش سوزی ساختمان پلاسکوی تهران در مقایسه با استفاده هر یک از مصالح به مؤثر خواهد داشت . عدم وجود عوامل اجرایی کارآمد کافی ، نبود دستورالعمل مشخص و معتبر جهت طراحی لرزه ای اینگونه از ستونها ، نحوه مدل کردن هندسه و مصالح آنها میتواند همچنان از موانع پیش رو دراستفاده از اینگونه از سیستم ها باشد . در تحقیق حاضر با توجه به اهداف مسأله باید پارامترهای مختلفی را مورد بررسی وارزیابی قرار داد ، این پارامترها می توانند نسبت لاغری ، نسبت فولاد به بتن ، مقاومت فشاری مشخصه بتن و یا حتی نوع هندسه مقطع ستون باشد. هدف در واقع میزان تأثیر پارامترهای تعریف شده به خصوص لاغری و هندسه ستون بر رفتار و ظرفیت لرزه ای ستون های CFTمی باشد دستیابی به مقاومتی بالا بخصوص برای ستونها که اتفاقاً بارگذاری روی آن ها با افزایش طبقات به صورت تصاعدی افزایش می یابد ، با در نظر گرفتن این محدودیت که افزایش ابعاد آنها از یک حد می تواند در برخی موارد ، مشکلات حاد معماری ایجاد کند ، استفاده از ستون های مرکب CFT می تواند به عنوان راه حل اساسی برای حل چالش های موجود بین طراحان سازه و معمار مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of reinforced concrete box-shaped boxed steel composite columns Under the influence of seismic load
Authors
seyed ali mousavi davoudi
Abstract
One of the most sensitive decisions to be made by the structural designer is the choice of the type of materials used in the structure. This decision is in many cases subject to the type of structure, financial issues, as well as the experience and skill of the designer. The main goal pursued in designing is to achieve extremely safe, economical and at the same time optimal performance. Concrete and steel are materials that are widely used in construction. The benefits of both materials are well-known today. Highly hard, low cost concrete mortars with high fire resistance and steel resistance are highly durable, high strength and low weight materials. However, the use of steel only in the construction of columns, especially in high-rise structures, is non-economic. Also, tall structures with steel columns usually have relatively large lateral shapes and have low resistance to fire. Also, the use of concrete only in columns of high-rise buildings occupy more space in the lower floors and has a relatively higher weight, and the fragility of the concrete, the resulting structures have less ductility and will occur in the collapse loads of structural failure. Came. The intelligent combination of these two materials, an effective and efficient explosion-proof system, will have a positive effect on post-fire explosions in Tehran's Plaskum compared with the use of any material. Lack of efficient performance factors, lack of specific instructions for seismic design of these columns, modeling their geometry and metrics can continue to be a barrier to using such systems. In the present study, due to the objectives of the problem, various parameters should be examined and evaluated, such as slimming ratios, steel-to-concrete ratios, compressive strengths of concrete characteristics, or even the type of cross-sectional geometry of the column. The goal is actually to measure the effect of defined parameters, especially slimming and column geometry, on the behavior and seismic capacity of CFTS columns. Achieving high resistance, especially for columns, which, incidentally, increases their loading on them by increasing the classes exponentially Getting this limitation, which increases their size to a certain extent, can create difficult architectural problems, the use of CFST compound columns can be used as a fundamental solution to resolve existing challenges between designers and architects.
Keywords
Keywords: cft column, seismic load, Nonlinear analysis, hysteresis diagram, finite element analysis