بررسی و مقایسه تاثیر طول لوله های شیشه ای محتوی چسب پلی اورتان درعملکرد ترمیم در بتن های خودترمیمی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1139-2018ICI
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)
چکیده
امروزه بتن به عنوان یکی از مصالح اصلی در صنعت ساخت و ساز به شمار می‌آید. تمایل صنعت به استفاده از مصالح بتنی منجر به انجام تحقیقات متعددی در زمینه اصلاح معایب و ترمیم ترک‌های آن به منظور جلوگیری از تخریب بتن شده است. یکی از عوامل ایجاد ترک در ساختمان‌ها که کمتر مورد توجه طراحان سازه قرار می‏گیرد، پیچش است. پیچش در سازه های بتن مسلح معمولا در اثر یکپارچگی و پیوستگی اعضا به وجود می‌آید. یکی از روش‌های موجود برای ترمیم بتن، استفاده از لوله‌های شیشه‌ای محتوی پلی‌اورتان در داخل بتن و ساخت بتن خودترمیم شونده است که محققان زیادی به آزمایش و تجربه در این زمینه پرداخته‌اند. در این پژوهش با ساخت دستگاه پیچشی اقدام به بارگذاری تیرهای بتنی خودترمیم شونده محتوی لوله‌های شیشه‌ای به طول 10 و 100 سانتی متر شد و سپس به مقایسه تاثیر طول لوله در عملکرد ترمیم و مقایسه بتن ترمیم شده با نمونه شاهد پرداخته شد. در پایان نتیجه گرفته شد که استفاده از بتن خودترمیم شونده محتوی لوله‌های شیشه ای حاوی پلی اورتان قادر به افزایش ظرفیت پیچشی باقی مانده در بتن ترک خورده می‌باشد لیکن استفاده از بتن خودترمیم شونده محتوی لوله‌های شیشه ای به طول 100 سانتی متر به علت عدم وجود فضای خالی بین قطعات لوله که در یک راستا قرار گرفته اند و اینکه عیور ترک از هر محل احتمال شکستگی لوله‌ها را به همراه دارد از مزیت بیشتری نسبت به استفاده از بتن خودترمیم شونده محتوی لوله‎‌های شیشه‌ای به طول 10 سانتی متر برخوردار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation and comparison of the length of glass capsules containing polyurethane adhesive on repair performance in self-healing concrete
Authors
amir maleki, mohadese anbarlouie
Abstract
Today,Concrete is considered as one of the main components of the construction industry.The industry's desire to use concrete materials has led to numerous studies for repairing cracks in order to prevent the destruction of concrete structures.torsion is on these factors which causing cracks in buildings and engineers have less paid attention to it.Torsion in concrete structures is usually due to the integrity and continuity of the members.One of the ways to repair concrete, which many researchers have been experimenting, is the use of glass capsules containing polyurethane in concrete.In this study, by making a torsion device, self-healing concrete beams which contain glass capsules of 10 and 100 cm long have investigated, and then the effect of capsules length on the repair performance compared with the control sample.finally, it was concluded that the use of self-healing concrete containing polyurethane glass tubes could increase the remaining torsional strength in cracked concrete, but the use of self-healing concrete containing 100 cm glass tubes is more advantageous than the use of self-healing concrete containing 10 cm glass tubes, due to the fact that there isn't any gap between the capsules which were in the same direction.
Keywords
self-healing concrete, glass capsules, polyurethane adhesive, self- compact concrete, torsion