بررسی استفاده از باکتری باسیلوس ساب تیلیس در ترمیم بتن‌های خودترمیم شونده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1141-2018ICI (R1)
نویسندگان
1دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)
2دانشگاه تهران
چکیده
ترک‌های کوچک در بتن ممکن است با گذر زمان تبدیل به ترک‌های بزرگ شده و منجر به کاهش عمر مفید سازه‌های بتنی گردند. بنابراین باید سرعت رشد و گسترش ترک‌ها را محدود کرد. ترمیم ترک در بتن یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از گسترش‌ ترک‌ها می‌باشد به همین دلیل از گذشته تا کنون روش‌های مختلفی برای ترمیم ترک‌های ایجاد شده بر روی بتن در اث عوامل مختلف بررسی ومقایسه شده‌اند. این پژوهش یک روش بیولوژیکی برای بهبود اثر خودترمیم شوندگی تیرهای بتنی توسط فعالیت میکروبی باکتری باسیلوس ساب تیلیس را ارائه می‌دهد. در این پژوهش خودترمیمی شوندگی با تزریق باکتری باسیلوس توسط سرنگ انسولین به داخل ترک آغاز می‌گردد. به همین منظور 6عدد تیر بتنی با ابعاد 15×15×120 سانتی متر ساخته شدند و خاصیت خودترمیم شوندگی با ایجاد ترک از طریق اعمال بار استاتیکی پیچشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در پایان با توجه به لنگر پیچشی نهایی تیرها این نتیجه گرفته شد که تیر ترمیم شده با این روش ظرفیت پیچشی نمونه شاهد اولیه را 93.13 درصد افزایش داده و ظرفیت پیچشی تیر ترک خورده را نیز 7.6 برابر کرده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the use of Bacillus subtilis bacteria in self-healing concrete beams
Authors
mohadese anbarlouie, amir maleki
Abstract
Small cracks in concrete turn into large cracks and lead to a shorter useful life of concrete structures,over time.Therefore, the speed of the growth of the cracks should be limited.crack healing in concrete is one of the effective ways to prevent the spreading of cracks.For this purpose, various methods for repairing cracks on concrete have been investigated and compared with others.This research presents a biological method for improving the self-healing of concrete beams by microbial activity of Bacillus subtitles bacteria.In this study, healing was done by injection of Bacillus bacteria through the insulin syringe into the cracks.For this purpose, 6 concrete beams with dimensions of 15 × 15 × 120 cm were constructed and the self-restraint property was investigated and evaluated by making cracks by torsional static load.finally, it was concluded that base on the final torsion moment of the beams. The beam which repaired, increased the torsional capacity of the original control sample by 93.13% and also increased the torsion strength of the cracked beam by 7.6 times.
Keywords
Bacillus subtilis, self-healing concrete, torsion