امکان سنجی استفاده از پیش ماده های مختلف بر ساخت ملات ژئوپلیمری با رویکرد مقاومت فشاری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (697.84 K)
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان
1آپتوس ایران
2عمران، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
3مهندسی عمران، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
چکیده
پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنولوژی بتن به سمت ساخت بتنهای دوستدار محیط زیست بوده و از آنجا که در فرایند تولید سیمان
پرتلند، دی اکسید کربن زیادی تولید می شود، سیمان جدیدی تحت عنوان ژئوپلیمری، با داشتن امتیازاتی از جمله ارزانتر بودن ، تولید دی
اکسید کربن کمتر و خواص مکانیکی مطلوب می تواند راهکار مناسبی باشد. در این تحقیق مقاومت فشاری سیمان ژئوپلیمری و امکان
جایگزینی آن به جای سیمان پرتلند در بتن بررسی شده است. انتخاب پیش ماده مناسب از مهم ترین مراحل ساخت ژئوپلیمر است. در این
مقاله به بررسی استحکام فشاری و عوامل تاثیر گذار بر آن در ملات ژئوپلیمری با انواع پیش مادهها از جمله متاکائولن، خاکستر بادی،
نانوسیلیس و سرباره کوره آهن گدازی پرداخته شده است. استحکام فشاری ملاتهای ژئوپلیمری پس از گذشت زمان 3 ، 7 و 28 روز در
دماهای عمل آوری مختلف بر پایههای خاکستر بادی ، متاکائولن ، سرباره کوره آهن گدازی در بازه ی بین 25 الی 62 مگا پاسکال قرار
دارد که استحکام مناسبی در مقایسه با ملات ساخته شدهی سیمان پرتلند را نشان می دهد. همچنین با استفاده از مواد نانو سیلیس بروی سیمان ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن و افزایش درصد وزنی آن از 0 به 6 درصد موجب افزایش قابل توجهی در استحکام فشاری تا حدود 30 درصد شد. در آخر نیز امکان سنجی استفاده از این پیش مادهها در کشور ایران بررسی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The feasibility of using different precursors on the construction of a geopolymer mortar with a compressive strength approach
Authors
saeed bozorgmehr nia, Erfan Kamali, Hamidreza Asghari
Abstract
Recent developments in the field of concrete technology have led to the creation of environmentally friendly concrete, and since there is a lot of carbon dioxide produced in the Portland cement production process, a new cement called geo-polymer cement, with advantages such as cheaper price, less polluting and proper mechanical properties, can be a good solution. In this research, the compressive strength of geo-polymer cement and the possibility of replacing it instead of Portland cement in concrete have been investigated. Choosing the appropriate precursor is one of the most important stages in the construction of geo-polymer mortars. In this paper, the compressive strength and factors affecting it in a geo-polymer mortar with a variety of precursors such as metakaolin, fly ash, nano silica and granulated blast furnace slag have been investigated. Compressive strength of geo-polymer mortars after 3, 7 and 28 days at various treatment temperatures is based on fly ash, metakaolin, slag in the range of 25 to 62 MPa, which has a good strength compared to the mortar made Portland cement shows. Also, using nano silica materials on geo-polymer mortars with metakaolin base, increasing its percentage by weight from 0 to 6% increased the compressive strength by about 30%. Finally, the feasibility of using these precursors in Iran has been investigated.
Keywords
geopolymer mortar, metakaolin, fly ash, ground granulated blast-furnace slag, nano silica