آئین نامه مسابقات دانشجوئی کشوری

مسابقه سازه محافظ تخم مرغ(EPD)- سال 1397

Egg Protection Device Competition

 

الف - هدف

هدف مسابقه، طراحی و ساخت سازه بتن مسلح به گونه ای است که بیشترین مقاومت را در برابر ضربه داشته باشد و از شکستن تخم مرغ مستقر در زیر سازه جلوگیری شود.

ب ـ قوانین مسابقه

  شرایط تیم های شرکت کننده در مسابقه

1ـ 1ـ اعضای هر تیم در زمان ثبت نام  مسابقات، باید دانشجوی مقطع  کارشناسی ارشد یا کارشناسی و یا کاردانی رشته های  عمران (تمام گرایشها)، معماری و خط ابنیه راه آهن (سازه های ریلی ) یا سایر رشته های مرتبط با بتن مانند مواد ، سرامیک و شیمی ، آب و سازه های آبی باشند.

1ـ 2ـ  هر تیم شامل حداکثر 4 عضو از یک دانشگاه میباشد.

1ـ 3ـ هر تیم یک آزمونه را باید برای شرکت درمسابقه تحویل دهد. از هر دانشگاه حداکثر یک برنده معرفی خواهد شد.

1ـ 4ـ هر نفر تنها در یک تیم هر رشته می تواند ثبت نام نماید.

1ـ 5ـ از سوی هر دانشگاه، استاد راهنما یا سرپرست تیم، ناظر بر عملکرد تیم در اجرای قوانین مسابقه بوده و فرم ثبت نام نهایی را امضاخواهد نمود. استاد راهنما می تواند بیش از یک تیم را سرپرستی نماید. استاد راهنما باید عضو هیات علمی یا مدرس آن دانشگاه باشد.

1ـ 6ـ در زمان برگزاری مسابقه فقط یک نفر بعنوان نماینده و رابط تیم بصورت کتبی از سوی استاد راهنما باید معرفی شود تا پاسخگوی داوران باشد. اعتراض به رای داوران فقط بصورت کتبی و توسط نماینده تیم یا استاد راهنما امکان پذیر و قابل بررسی می باشد.

 

2 -  مصالح

 2ـ 1ـ  مواد سیمانی شامل انواع سیمان پرتلند مطابق استاندارد 389 ISIRI، آمیخته طبق استانداردهای 2931، 4220 ، 3432 ، 3517 ISIRIو مواد افزودنی معدنی جایگزین سیمان نظیر پوزولانها و پودرسنگها و روباره نیز می تواند بکار رود.

2- 2-  مصرف انواع افزودنیهای شیمیایی مطابق استانداردهای 2930ISIRI، 494ASTMC،934EN،260ASTMC و 1017ASTMC مجاز است.

2ـ 3 ـ   جنس مفتولها (سیم) باید فولادی باشد. مصرف کابلهای فولادی رشته ای مجاز نیست. مصرف انواع الیاف و انواع لاتکس و انواع چسب های آلی و پلیمری مجاز نمی باشد.

2ـ 4 ـ  در ساخت سازه باید بتن یا ملاتی بکار رود که سنگدانه مصرفی طبیعی یا مصنوعی بخش قابل ملاحظه ای از حجم آن را (حداقل 60درصد) تشکیل دهد، اعضاء تیم باید نمونه سنگدانه مصرفی و منحنی دانه بندی ترکیب را همراه داشته باشند که در صورت لزوم به کمیته داوران ارائه نمایند  و داوران باید تطابق سنگدانه مصرفی در بتن با سنگدانه ارائه شده را تائید نمایند.

2ـ 5 ـ  حداکثر قطر سیم (مفتول) مصرفی پس از شکست بایدmm7/1باشد و حداکثر تعداد سیم(مفتول) طولی در هر مقطع تیرویاستون(مجموع لایه بالا و پائین در تیرها و دو لایه روبرو در ستونها) باید پنج عدد باشد.

2ـ 6 ـ  حداقل فاصله محور تا محور خاموت ها و تنگ ها (میلگردهای عرضی) بایدmm20 باشد. در صورت استفاده از خاموتهای مایل در تیر، تنها در یک مورد فاصله بین میلگردهای عرضی مطابق شکل (2) می تواند کمتر ازmm20باشد.جزئیات قابل قبول فاصله بین میلگردهای عرضی در محل اتصال تیر به ستون در شکل(2) نشان داده شده است.کنترل فاصله میلگردهای عرضی بسیار با دقت انجام خواهد شد وداوران به این کنترل بسیار حساس خواهند بود. با توجه به تغییر احتمالی فاصله میلگردهای عرضی در هنگام شکسته شدن نمونه ،اعلام نظر داوران در این مورد ملاک عمل بوده و قطعی است.

2ـ 7 ـ  استفاده از هر گونه دورپیچ ، سنجاق و تابیدن سیم ها (مفتول ها)، مجاز نمی باشد و طول بازوی قلاب نیز حداکثر mm10 می باشد.استفاده از خاموت و تنگ (آرماتور عرضی) دوبل مجاز نیست. جوشکاری و لحیم کاری سیم ها و آجدار کردن و مضرس کردن سطح مفتول ها (سیم ها) مجاز نمی باشد.

2ـ 8ـ  آزمونه باید بصورت یکپارچه و همگن ساخته شود و قسمتهای سطحی (پوسته) و درونی (هسته) آزمونه نباید تفاوت محسوسی با یکدیگر داشته باشند. استفاده از بتن یا ملات مختلف در پایه ، ستون و تیر مجاز نمی باشد.

2-9 ضخامت بست مفتول ها باید حداکثر 8/0 میلیمتر و حداکثر دنباله آن 5 میلیمتر باشد.

 

3 ـ مشخصات نمونه ها

3ـ 1ـ  مطابق شکل (1) با احتساب پایه ، آزمونه ها باید در ابعادmm5 ± 450 میلی متر در طول و حداکثرmm200 در عرض جابگیرند. آزمونه باید دارای ابعادmm5±210 میلی متر ارتفاع در وسط دهانه میانگین دهانه داخلی در زیر تیر و حمل پایه ها mm5±350 باشد. سطح بالایی آزمونه نباید ارتفاعی بیش از mm250داشته باشد (حداکثر ارتفاع تیر در وسط آنmm40). تکیه گاه صرفا در انتهای پایه ها قرار می گیرد وحداکثرطول هر پایه mm200 می باشد . باید در سطح بالائی قاب، سطح صافی  به عرض حداقل mm40 در مرکز آن در محل برخورد وزنه موجود باشد که از جنس بتن قاب باشد. حداکثر عرض تیر وضخامت ستونmm50 میلی مترباشد. حداکثر ضخامت پایهmm25 و عرض آن mm50 می باشد.

3ـ 2ـ  حداکثر جرم سازه ساخته شدهgr3400 (گرم) می باشد.

3ـ 3ـ  هرآزمونه باید با یک شماره 5 رقمی یا پنج حرفی یا ترکیبی از آن بعنوان نام تیم مشخص گردد.

3ـ 4ـ  هیچگونه میلگردی (چه میل گردهای طولی و چه میلگردهای عرضی .. ) نباید از سطح بتن بیرون زده باشد(حتی در پایه ها).

 

4 ـ  ارسال، بررسی و آزمایش نمونه ها

4ـ 1ـ  آزمونه ها باید تا پایان ساعت 14روز پیش از مسابقه به کمیته برگزاری تحویل داده شوند.

4ـ 2ـ  ابعاد و وزن آزمونه ها  قبل از مسابقه در هنگام تحویل توسط کمیته برگزارکننده و در حضور نماینده تیم اندازه گیری خواهد شد و درصورتی که از حدود یاد شده در آئین نامه بیرون باشد از مسابقات خارج می شود. برای این منظورابتدا آزمون اندازه گیری وزن انجام خواهد شد و سپس بررسی بیرون زدگی میل گردها و پس از آن کنترل ابعاد انجام خواهد گرفت. در صورت عدم مطابقت مشخصات نمونه در هرمرحله ، حتی اگر تخطی از این موارد به ضرر تیم باشد، نمونه از مسابقه حذف خواهد شد.

4ـ 3ـ  آزمون ضربه: در این مرحله هر آزمونه تحت بار ضربه ای به جرم تقریبیKg5/8(کیلوگرم) قرار می گیردکه به ترتیب یکبار از ارتفاع های m0/1، m5/1، m0/2، m5/2، و حداکثر 6 بار از ارتفاع m0/3، رها می شود.

4ـ 4ـ   معیار گسیختگی: این معیار شکستن (ترک خوردن) و تغییر شکل تخم مرغ است که براثر تغییرشکل زیاد ناشی از  گسیختگی سازه ای و یا پریدگی بتن ایجاد می شود. شکستن تخم مرغ بر اثر کنار زده شدن سازه در هنگام بارگذاری موجب خروج از دور مسابقه نخواهد شدو ضربه آن در ثبت نتیجه در نظر گرفته نخواهد شد و مسابقه ( اعمال ضربات) تا زمان پایداری سازه بر اساس تحمل وزن خود بر روی زمین ادامه می یابد. معیار تشخیص پایداری سازه، نظر داوران است.

4ـ 5ـ  در صورت از دست رفتن تعادل و ایستایی قابEPDدر زیر دستگاه (در حالت آزاد از گیره ها ) نمونه مورد نظر از مسابقات حذف می گردد.

4ـ 6ـ  در هنگام انجام آزمایش فقط یک نفر از اعضای تیم مجاز است که قاب را در زیر دستگاه مستقر نموده و پیچهای تنظیم دستگاه را فقط برای یکبار در هنگام مستقر نمودن قاب در زیر دستگاه تنظیم و با دست سفت نماید (شکل 3) و پس از هرضربه و در صورت اجازه داوران ، می تواند برای تمیز نمودن و کنترل پایداری، بدون باز و بسته کردن پیچ ها ،فقط قاب را جابجا نماید ، در صورت عدم رعایت در هر مرحله ای از مسابقه ، نمونه از مسابقه حذف خواهد گردید. در صورت نیاز به باز و بسته کردن  مجدد پیچ ها، این کار فقط با اجازه و زیر نظر داوران انجام خواهد گرفت.

 

5 ـ  ارزیابی نمونه ها و تعیین برنده مسابقه

5ـ 1ـ  رتبه برتر از آن تیمی است که سازه آن بیشترین ضربه را قبل از شکستگی تخم مرغ تحمل کند.

5ـ 2ـ   درصورت یکسان بودن امتیاز نهایی دو تیم، کمتر بودن وزن آزمونه برنده نهایی را تعیین خواهد کرد.

5ـ 3ـ    آزمونه تیم های برتر برای داوری نهایی انتخاب می شوند و پس از بررسی های لازم برنده نهایی اعلام خواهد شد.

5ـ 4ـ    اسامی اعلام شده توسط هر دانشکده که به امضای استاد راهنمای تیم رسیده باشد نهایی تلقی شده و قابل تغییر نخواهد بود. به تیم های برتر لوح تقدیر و جوایزی تقدیم خواهد شد.

5ـ 5ـ  در صورت کسب دو مقام از یک دانشگاه در یک رشته ، به تیمی که مقام پایین تری دارد فقط لوح تقدیر اعطا میگردد.

5ـ 6ـ  قضاوت نهایی در مورد مطابقت آزمونه با ضوابط آئین نامه به عهده کمیته داوران خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (2) ـ جزئیات آرماتورهای عرضی قابل قبول ( کلیه ابعاد بر حسب سانتی متر می باشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (3) ـ جزئیات جک و پیچ های تنظیم اولیه استقرارقاب در زیر جک که فقط یک بار تنظیم خواهد گردید.

 

دانلود فایل پی دی اف آیین نامه