آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-06-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-06-18
تاریخ شروع کنفرانس
1397-07-15 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1397-07-16 19:00