بررسی فنی-اقتصادی به کارگیری انواع روسازی های بتنی در محوطه های صنعتی با توجه به افق بیست ساله ترافیک سنگین (مطالعه موردی: مهندسین مشاور ایمن پنام راه)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.16 MB)
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان
1مدیر عامل مهندسین مشاور ایمن پنام راه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
2مدیر امور مطالعات مهندسین مشاور ایمن پنام راه
چکیده
با توجه به مشکلات روسازی‌های آسفالتی در محورهای سنگین در مناطق گرمسیر که اغلب دارای ناهمواری‌، موج-های بلند و متوالی و دیگر خرابی ها است، کاربرد دال بتنی به عنوان لایه مقاوم و بادوام، باعث رفع مشکلات مزبور و کاهش دوره تعمیرات خواهد شد. از طرفی بررسی روسازی های بتنی با توجه به مسئله حفظ محیط زیست و توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
هدف از انجام این پژوهش انتخاب بهترین گزینه روسازی مورد نیاز جاده های دسترسی به یکی از سایت های صنعتی جنوب کشور و ترافیک سنگین ایجاد شده بر روی آن، با توجه به افق بیست ساله می باشد که با طراحی انواع روسازی های بتنی از جمله روسازی بتنی ساده درزدار، روسازی بتنی مسلح درزدار، روسازی بتنی مسلح پیوسته، روسازی بتنی پیش تنیده و روسازی بتن غلتکی و بررسی هرکدام از نقطه نظر فنی- اقتصادی انجام می پذیرد. در نهایت روسازی بتن غلتکی از نقطه نظر فنی بهترین گزینه و در کل روسازی بتن غلتکی با اجرای کمتر از یک ساعت بهترین گزینه فنی- اقتصادی برای پروژه بررسی شده معرفی می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Technical and Economical Evaluation of concrete pavements type by using in industrial sites due to the future heavy traffic
Authors
Mohammad Amin Saraf, sirous Radkia, nasim vahidpour
Abstract
According to the problems of asphalt pavements in areas with hot Weather and heavy axle loads, that often have waves, and other failures, the use of concrete pavements as a durable layer will eliminate these problems and reduce the period of repairs. Became On the other hand, the study of concrete pavements with regard to the issue of environmental protection and sustainable development seems inevitable.
In this research, the best technical and economic study has been presented with the use types of concrete pavements, such as JPCP, JRCP, CRCP, PCP And RCCP with heavy traffic created by the industrial sites of the south of the country.
Keywords
concrete pavement, reinforced concrete, pre-stress concrete, RCCP. heavy axle load