ارزیابی اثرات زیست‌محیطی چرخه عمر بتن خودتراکم دارای قابلیت اجرایی در سدهای ساخته‌شده با بتن سنگ‌ریزه‌ای
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.21 MB)
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق چرخه عمر، خواص رئولوژی و مقاومت فشاری بتن خودتراکم (SCC) به‌کاررفته در بتن سنگ‌ریزه‌ای در طرح اختلاط‌های مختلف حاوی سرباره کوره آهن‌گدازی به‌عنوان ماده مکمل سیمان با دو نسبت وزنی آب به مواد سیمانی 36/0 و 4/0 مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار در این تحقیق به دو بخش تقسیم شد که در بخش نخست با انجام آزمایش‌های بتن تازه و سخت شده، پارامترهای کارآیی و روانی بتن خودتراکم از قبیل قابلیت پرکنندگی، قابلیت عبور و پایداری در برابر جداشدگی و پارامتر مقاومت فشاری در سنین 28 و 91 روزه اندازه‌گیری شد. در بخش دوم با استفاده از ابزار LCA، چرخه عمر بتن خودتراکم ساخته‌شده با طرح اختلاط‌های مختلف ارزیابی شد و میزان افزایش پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان جایگزینی سیمان پرتلند با سرباره کوره آهن‌گدازی از 20 به 40 و 50 درصد در ساخت بتن خودتراکم به‌کاررفته در بتن سنگ‌ریزه‌ای، میزان تولید GWP به ترتیب به میزان 5/15، 1/31 و 39 درصد کاهش خواهد یافت. استفاده از فناوری بتن سنگ‌ریزه‌ای و بتن خودتراکم با طرح‌اختلاط‌های ارائه‌شده در این تحقیق در ساخت سد بتنی، منجر به کاهش 73 درصدی GWP ناشی از فاز تولید مصالح خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Environmental life cycle assessment of Self-Compacting Concrete with applicability in Rock-Filled Concrete dams .
Authors
fariborz hedayati nia
Abstract
Abstract

In this research, the life cycle, rheological properties and compressive strength of self-compacting concrete (SCC) used in Rock-Filled concrete in various mix designs containing slag as a Supplementary cementing materials with two water to cement ratio (w/c) of 0.36 and 0.4 were evaluated. The method used in this study was divided into two parts. In the first part, by performing fresh and hardened concrete tests, the fluidity and workability parameters of self-compacting concrete such as filling ability, passing ability and stability against segregation and compressive strength parameter at the age of 28 and 91 days were measured. In the second part by using of the LCA tool, the life cycle of self-compacting concrete made of different mix proportions was assessed and the Global Warming Potential (GWP) were determined. The results showed that by increasing the rate of replacement of Portland cement with slag from 20 to 40 and 50 percent in the manufacture of self-compacting concrete used in Rock-Filled concrete, the GWP production decreased by 15.5, 31.1 and 39 percent, respectively. The construction of concrete dam using Rock-Filled concrete technology and self-compacting concrete with mix proportions that presented in this study, will lead to 73% reduction in GWP due to phase of materials production.
Keywords
keywords: Self Compacting Concrete-Rock-Filled Concrete-Life Cycle Assessment-GWP-Slag