بررسی تاثیر وجود پومیس منطقه اسکندان بر مقاومت فشاری بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (676.16 K)
نویسندگان
گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران
چکیده
ساخت بتن های سبک به روش های گوناگون صورت می پذیرد که از آن جمله جایگزین کردن مصالح سبک به جای مصالح معمولی است. اگرچه وزن نسبتا زیاد سازه های بتنی در سازه هایی همانند سدها، شالوده ها، دیوارهای حایل و مواردی نظیر آن مزیت محسوب می شود اما در برخی کاربرد های سازه ای دیگر مانند ساختمان های بلند مرتبه، پل های با دهانه بلند و مصالح پیش ساخته سنگین باعث افزایش بارهای وارد بر سازه شده و مشکلاتی ایجاد می نماید. این مشکلات بخصوص در کشورهایی نظیر ایران که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند و با توجه به اینکه بارهای ناشی از زلزله با افزایش جرم سازه افزایش می یابد، به صورت مضاعف احساس می گردد (1). در این پروژه سعی شده است به جای استفاده از پوزولان در سیمان، از پومیس های منطقه اسفنجان از توابع شهرستان اسکو استفاده شود و در 5 طرح اختلاط مختلف با نسبت های مصالح متفاوت تعیین و ارائه شده و بعد از اختلاط و قالب گیری، آزمایش های مقاومت فشاری بر روی نمونه های 5*5*5 سانتی متر مکعب انجام شده است و در مرحله بعدی مقاومت های 7 و 28 روزه تعیین شده شده و طرح اختلاطی را که بیشترین مقاومت فشاری را دارد تعیین شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the Impact of Pomys of Scandan Region on Compressive Strength of Concrete
Authors
mehran forughirad
Abstract
The construction of light concrete is done in a variety of ways, including the replacement of light materials in place of ordinary materials. Although the relatively high weight of concrete structures in structures such as dams, foundations, retaining walls, and such like, it is an advantage, but in some other structural applications such as high-rise buildings, long-span bridges and prefabricated prefabricated materials Increases load on structures and creates problems. These problems are doubly felt especially in countries such as Iran, which are located in earthquake areas, and given that the earthquake loads increase with increasing structural mass. In this project, instead of using pozzolan in cement, it is tried to use pumice from Esfandan region from the city of Osko and in 5 different mixing designs with different materials proportions are determined and presented after mixing and molding, experiments The compressive strength was carried out on samples of 5 * 5 * 5 cubic cubic meters, and in the next stage, the resistances of 7 and 28 days were determined and the mixing design with the highest compressive strength was determined.
Keywords
Pumice, zeolite, concrete, compressive strength