مطالعه و بررسی بهینه یابی بهترین مکان میراگر TLD در کاهش پاسخ لرزه ایی سازه های بتنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.07 MB)
نویسندگان
مهندس عمران-سازمان نظام مهندسی استان مازندران
چکیده
روش کنترل غیر فعال که یکی از راهکارهای مقاوم سازی و طراحی سازه ها در برابر زلزله است زیر شاخه های مختلفی دارد که استفاده از میراگرهای Tld یکی از این روش هاست. به طور کلی میراگرهای TLD با استفاده از حرکت مایع لزج درون سیلندر انرژی مستهلک میشود. میراگرهای ویسکوز به دلیل سادگی در نصب، قابلیت انطباق و هماهنگی با سایر اعضا و همچنین تنوع در ابعاد و اندازه های آنها، کاربرد بسیاری در طراحی و مقاوم سازی پیدا کرده اند. در این میراگر از سیلیکون به عنوان سیال ویسکوز استفاده می شود. عبور سیال لزج از منافذ ایجاد شده در درون سیلندر میراگر، موجب تبدیل انرژی ارتعاشی به حرارتی می گردد.با توجه به خاصیت جذب انرژی میراگرهای Tld دارای کاربردهای زیادی در هر دو زمینه احداث و مقاومسازی می باشد. در طی زلزله این وسیله فعال شده و انرژی ورودی زلزله را به انرژی گرمایی تبدیل می کند و به عبارت دیگر انرژی وارده را جذب می کند، در پژوهش های قبلی به موضوع کاربرد این میراگر در سازه های مختلف پرداخته شده است لیکن دسته بندی مشخصی برای بررسی میزان تاثیر آن در انواع سازه های بتنی به لحاظ بهینه یابی موقعیت مکانی محل قرار گیری میراگر TLD وجود ندارد. در این پژوهش هدف بررسی بهینه یابی مکانی میراگر TLD در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های بتنی و پیدا کردن بهینه ترین محل کاربرد میراگر TLD مایع در سازه های بتنی است، تاثیر استفاده از این نوع میراگرها بر پاسخ سازه نظیر پارامترهایی همچون، تغییر مکان سازه، تغییر شکل نسبی طبقه ، برش طبقات و شتاب سازه ایی بررسی خواهد شد و بهینه ترین محل میراگر از لحاظ دستیابی به بهترین عملکرد میراگرها جهت رسیدن به بهترین عملکرد رفتاری سازه و دستیابی به بیشترین کاهش پاسخ لرزه ایی ساختمان، با قرار دادن میراگر ها در طبقات 5,10,15,25 طبقه یک ساختمان 25 طبقه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها بهینه ترین محل قرار گیری میراگر TLDرا در یک ساختمان 25 طبقه دست خواهیم یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study and optimization of the best TLD damper location in reducing the seismic response of concrete structures
Authors
seyed ali mousavi davoudi
Abstract
The passive control method, which is one of the strategies for retrofitting and designing structures against earthquakes, has several sub-branches that use Tld dampers is one of these methods. Generally, the TLD dampers are deprecated using the motion of the fluid in the energy cylinder. Viscose dampers have been widely used in design and refinement because of their ease of installation, compatibility and coordination with other members, as well as a variety of dimensions and sizes. Silicon is used as viscose fluid in this silencer. The passage of the flowing fluid from the pores formed inside the damper cylinder causes the vibration to heat to change. Due to the energy absorption capacity, Tld dampers have many applications in both areas of construction and retrofit. During the earthquake, this device is activated and converts the input energy of the earthquake into thermal energy, in other words, it absorbs the energy absorbed. In previous studies, the use of this damper has been addressed in different structures, but a specific category for The evaluation of its impact on various types of concrete structures is not optimal in terms of location of the TLD damper location. In this research, the aim of the study is to investigate the optimization of the TLD damper in reducing the seismic response of concrete structures and to find the optimal location of application of liquid TLD damper in concrete structures. The effect of using these type of dampers on the structure response, such as parameters such as structural displacement , The relative deformation of the floor, the cutting of floors and structural acceleration will be investigated and the optimum location of the damper in terms of achieving the best performance of the dampers in order to achieve the best behavioral structure of the structure and achieve the highest reduction of seismic response of the building, by placing the dampers in The floors of 5,10,15,25 floors will be studied in a 25-story building D. Finally, we will find the optimal location of the TLD in a 25-story building.
Keywords
Key words: TLD dampers, seismic function, Dynamic time history analysis, concrete flexural frame