بررسی دوام توسط آزمایش‌های نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT) و عمق نفوذ آب تحت‌فشار دربتن-های خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.38 MB)
نویسندگان
1صنعتی شاهرود
2دانشجو
3مدیر آزمایشگاه دوام ژیکاوا
چکیده
استفاده از بتن خودتراکم یا SCC به‌عنوان یکی از بتن‌های خاص که بدون جداشدگی سنگ‌دانه یـا آب انـداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم، قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد مطرح گردیده است. این نوع بتن برای اولین بار در دهه 1980 میلادی در ژاپن ابداع شد و در سال‌های اخیر در ایران کاربرد گسترده‌ای یافته است. پژوهش‌ها در سال‌های گذشته در خصوص عملکرد و رفتار بتن خودتراکم بخش مهمی از پژوهش‌ها در حوزه فنّاوری بتن بوده است. مواد پوزولانی نقش به سزایی در رفتار و دوام بتن‌های خودتراکم ایفا می‌نماید. در مطالعه حاضر نتایج آزمایشگاهی روی ویژگی‌های بتن تازه، انتشار یون کلراید و عمق نفوذ آب تحت‌فشار در نمونه‌های بتن خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد ارائه می‌دهد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که بتن‌های حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد مقدار انتشار یون کلراید و نفوذ آب کاهش‌یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
hdfdsjfklsdjgjsdjksdjv;zjvkcxzvzxlchinlknklnmdnakjfauj
Authors
AMIR khani, ebrahim komaki, masood attarian
Abstract
استفاده از بتن خودتراکم یا SCC به‌عنوان یکی از بتن‌های خاص که بدون جداشدگی سنگ‌دانه یـا آب انـداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم، قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد مطرح گردیده است. این نوع بتن برای اولین بار در دهه 1980 میلادی در ژاپن ابداع شد و در سال‌های اخیر در ایران کاربرد گسترده‌ای یافته است. پژوهش‌ها در سال‌های گذشته در خصوص عملکرد و رفتار بتن خودتراکم بخش مهمی از پژوهش‌ها در حوزه فنّاوری بتن بوده است. مواد پوزولانی نقش به سزایی در رفتار و دوام بتن‌های خودتراکم ایفا می‌نماید. در مطالعه حاضر نتایج آزمایشگاهی روی ویژگی‌های بتن تازه، انتشار یون کلراید و عمق نفوذ آب تحت‌فشار در نمونه‌های بتن خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد ارائه می‌دهد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که بتن‌های حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن‌های شاهد مقدار انتشار یون کلراید و نفوذ آب کاهش‌یافته است.
Keywords
بتن خودتراکم, نفوذ تسریع شده یون کلراید, عمق نفوذ آب تحت‌فشار, میکرو سیلیس, پوزولان خاش